Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.5.2000 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl. 1
 
Oprávnění městské části Praha - Troja hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy, vodohospodářskou stavbou “Kanalizace v ul. Trojská a okolí” v k.ú. Troja, v hodnotě 9,934.491,- Kč, včetně práv a závazků, se odnímá 1).
 
Čl. 2
 
Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha - Troja odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu jejího využití hlavním městem Prahou.
 
 
Čl. 3
 
Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha - Troja poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
 
Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.6.2000Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy


1) čl. 16 odst. 1) vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti