Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14.9.2000 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 6 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, slavnostním osvětlením kostela sv. Norberta v pořizovací hodnotě 671.254,50 Kč a slavnostním osvětlením kostela sv. Matěje v pořizovací hodnotě 549.885,50 Kč, se odnímá 1).

Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu jejich využití hlavním městem Prahou.

Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.9.2000

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l,v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c,v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

čl. 16 odst. 1) vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů