Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 30.5.2000 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obsah vyhlášky

Touto vyhláškou se stanoví maximální ceny osobní taxislužby.

Čl. 2

Maximální ceny
1.
Jednorázová sazba
30,- Kč / jízda
2.
Čekání
4,- Kč / min
3.
Jízda na území hlavního města Prahy
22,- Kč / km


Čl. 3

Všeobecné podmínky

1. Maximální ceny podle této vyhlášky platí pro jízdy na území hlavního města Prahy 1) uskutečněné veškerými vozidly taxislužby bez ohledu na obsah válců a počet přepravovaných osob.

2. Cena za jednorázovou sazbu je účtována při započetí jízdy (zakázky). Zahrnuje úhradu za pronajmutí vozidla, za pomoc při nástupu a výstupu zákazníka, za uložení a vyložení zavazadel, za vystavení dokladu o zaplacení jízdného 2) a za podání informací, týkající se např. trasy jízdy.

3. Čekáním se rozumí jednak provozní čekání (cena je automaticky účtována při stání na křižovatce nebo při pomalé jízdě v hustém provozu), jednak čekání na přání zákazníka. Čekání v důsledku poruchy vozidla, nebo zaviněné řidičem, nesmí být zákazníkovi účtováno, a to ani při dokončení jízdy náhradním vozidlem.

4. Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 3)

Čl. 4

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 43/1997 Sb. hl. m. Prahy o stanovení maximálních cen osobní taxislužby.


Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2000Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl. m. PrahyIng. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
2) § 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a § 17 vyhlášky č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 48/1998 Sb.;
3) zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.