Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 27.6.2000 podle § 25 odst.2. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhřiněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav.


Čl. 2


Fyzické a právnické osoby, vlastnící v zařizovacím obvodu lesy o výměře menší než 50 ha, mají právo oznámit orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31.12.2000 .

Čl. 3

Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy mohou uplatnit u orgánu státní správy lesů své připomínky a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31.12.2000.

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. arch. Jan Kasl v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy