Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14.9.2000 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 9 hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy, pozemku parc.č. 447/3 o výměře 217 m2 v k.ú. Vysočany, se odnímá 1).

Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 9 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu jejího využití hlavním městem Prahou.

Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 9 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.9.2000

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l,v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c,v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

čl. 16 odst. 1) vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů