kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 5.10.2000 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č.2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/2000 Sb. hl.m. Prahy,

vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/2000 Sb. hl.m. Prahy,

se doplňuje takto:

1. V odstavci 28) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území: Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

”Řepy id. 1/4 593/1 426

Řepy id. 1/4 593/4 108

Řepy id. 1/4 593/5 64

Řepy id. 1/4 1142/383 126

Řepy id. 1/4 1142/395 38

Řepy id. 1/4 1142/435 16

Řepy id. 1/4 1387 415”

V odstavci 41) se na konci připojuje tento výčet :

 

Katastrální území: Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

“Černý Most 766

na pozemku parc. č. 232/560”

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.10.2000.

 

Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy