Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.6.2000 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1999 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/2000 Sb. hl. m. Prahy se doplňuje takto:


V příloze č. 1a se za položku č. 36 doplňují nové položky č. 37 až 45 , které znějí:

Pol. Předpis § Předmět působnosti
37.
zákon č.
133/2000 Sb.
5 zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra, a to v rozsahu údajů předávaných obcí nebo ohlašovnou podle § 6 a 7 užívání údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu , a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 tohoto zákona, s výjimkou údaje v § 3 odst. 2 písm. o)
38.
. 6 písm. d předávání údaje o změně místa trvalého pobytu hlášeného občanem okresnímu úřadu
39.
. 8 odst. 1 poskytování údajů z informačního systému, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti
40.
. 8 odst. 3 poskytování obyvateli údajů vedených v informačním systému k jeho osobě
41.
. 10 odst. 5 přijímání ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu
42.
. 10 odst. 7 oddělování vyznačené části občanského průkazu při změně místa trvalého pobytu vydávání potvrzení o změně místa trvalého pobytu povinnost bezodkladně nahlásit číslo potvrzení okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal povinnost oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny
43.
. 10 odst. 8 vyzývání občana k odstranění nedostatků, zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému stanovování lhůty k jejich odstranění pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodování o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována
44.
. 10 odst. 11 přijímání sdělení občana, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky
45.
. 12 odst. 1 rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2000


Ing. arch. Jan K a s l
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl. m. Prahy