od 1.1.1997
Změna č.76/1996


od 15.10.1998
Změna č. 34/1998

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 6. 1992 vydat podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze po projednání s městskými částmi tento Statut hlavního města Prahy:


Čl. 1

Vzájemná informovanost orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částí


1) Orgány hlavního města Prahy zasílají usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy a rady zastupitelstva hlavního města Prahy a zakládací a zřizovací listiny organizací hlavního města Prahy orgánům všech městských částí.
2) Orgány městských částí zasílají usnesení obvodních a místních zastupitelstev a obvodních a místních rad a zakládací a zřizovací listiny organizací městských částí orgánům hlavního města Prahy.
3) Usnesení podle odst. 1 a 2 se rozesílají do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva nebo schůze rady, na nichž byla přijata.
4) Orgány městských částí zasílají orgánům hlavního města Prahy statistické výkazy v rozsahu, v němž tyto výkazy zasílají orgánům státní statistiky.
5) Orgány hlavního města Prahy jsou povinny odpovědět na žádosti orgánů městských částí do 30 dnů od doručení žádosti.
6) Orgány městských částí jsou povinny odpovědět na žádosti orgánů hlavního města Prahy do 30 dnů od doručení žádosti.
7) Orgány městských částí jsou povinny se vyjádřit k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městských částí do stanovené lhůty. Pokud se orgány městské části do této lhůty nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí.


Sněm starostů

Čl. 2


1) Sněm starostů se skládá ze starostů městských částí a z primátora hlavního města Prahy (dále jen “primátor”).
2) Sněm starostů se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Sněm starostů svolává a řídí primátor. Primátor je povinen svolat Sněm starostů nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina starostů městských částí nebo rada zastupitelstva hlavního města Prahy.
3) Jestliže při zahájení jednání Sněmu starostů není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí primátor Sněm starostů a do 15 dnů svolá náhradní Sněm starostů.
4) Sněm starostů je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení Sněmu starostů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Sněmu starostů pokud nebude jednacím řádem Sněmu starostů stanoveno jinak.
5) Příprava usnesení Sněmu starostů může podle potřeby probíhat v sekcích Sněmu starostů.


Čl. 3

1) Sněm starostů projednává návrh rozpočtu hlavního města Prahy a návrhy obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy. Sněm starostů může projednávat i návrhy dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městských částí.
2) Právo předkládat návrhy k projednání na Sněmu starostů mají starostové městských částí, primátor a rada zastupitelstva hlavního města Prahy.
3) Usnesení Sněmu starostů nezavazují orgány hlavního města Prahy. Orgány hlavního města Prahy se však při rozhodování o návrzích, k nimž přijal Sněm starostů usnesení, musí usneseními Sněmu starostů zabývat jako jedním z podkladů pro své rozhodnutí. Jestliže orgán hlavního města Prahy přijme rozhodnutí, které není v souladu s usnesením Sněmu starostů, musí to ve svém rozhodnutí výslovně uvést.


Čl. 4

1) Sněm starostů vydá jednací řád Sněmu starostů, v němž stanoví podrobnosti o jednání.
2) O průběhu Sněmu starostů se pořizuje zápis, který podepisuje primátor a určení ověřovatelé. Zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení Sněmu starostů. O námitkách člena Sněmu starostů proti zápisu rozhodne nejbližší Sněm starostů.


Rozpočtové a majetkové vztahy orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částíČl. 5

1) Orgány městské části sestavují rozpočet městské části a provádějí vyúčtování výsledků hospodaření městské části. 1)

2) Příjmy městské části tvoří:
a) výnos majetku hlavního města Prahy svěřeného městské části v rozsahu 50% a výnos fondů městské části,
b) daně podniků založených městskou částí, příjmy z činnosti organizací a zařízení zřízených městskou částí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti městské části,
c) místní daně a místní poplatky v rozsahu stanoveném obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy,
d) úvěry, půjčky a návratné výpomoci,
e) sdružené prostředky, dary určené městským částem, výnosy sbírek a loterií pořádaných městskými částmi a jiné nahodilé příjmy,
f)
Znění od 25.6.1992 do 15.10.1998

Znění od 15.10.1998

f) základní složka poplatku za uložení odpadů 1a),

g) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 6

Zastupitelstvo hlavního města Prahy stanoví při schvalování rozpočtu na příslušný rok závazný souhrnný finanční vztah rozpočtu městské části k rozpočtu hlavního města Prahy. Tento vztah tvoří:

a) neúčelová dotace,
b) účelová dotace,
c) odvod do rozpočtu hlavního města Prahy nad rámec čl. 5 odst. 2 písm. a) tohoto Statutu.


Čl. 7

Orgány městské části vedou účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtu hlavního města Prahy a ke státnímu rozpočtu podle zvláštního zákona 2). Orgány městských částí jsou povinny předávat informace formou stanovenou jednotně pro hlavní město Prahu radou zastupitelstva hlavního města Prahy.


Čl. 8

Orgány hlavního města Prahy jsou oprávněny provádět kontrolu správy místních a správních poplatků vykonávané městskými částmi, kontrolu hospodaření s dotacemi poskytnutými městským částem a kontrolu správnosti odvodu do rozpočtu hlavního města Prahy (čl. 6 písm. c) a provádět dohlídky stavu a vedení účetnictví pro zajištění správnosti státních účetních výkazů předkládaných za hlavní město Prahu jako celek. Orgány městských částí jsou povinny poskytnout k tomu podklady a umožnit pracovníkům provádějícím kontrolu vstup do prostoru obvodního nebo místního úřadu. Při zjištění porušení rozpočtové kázně se postupuje podle zvláštního zákona 3).


Čl. 9

Viz. Znění od 25. 6. 1992 do 1.1.1997


od 1.1.1997
čl. 9 se ruší.

Čl. 10

Postup při řešení rozporů


Jestliže rozhodnutí orgánů městské části je v rozporu se Statutem hlavního města Prahy, obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy nebo usnesením ZHMP o rozpočtu, požádá rada ZHMP příslušný orgán městské části, aby své rozhodnutí zrušil.. Pokud tak příslušný orgán městské části neučiní do 30 dnů od této výzvy, předloží rada ZHMP toto rozhodnutí Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které je zruší.


Čl. 11

Závěrečná ustanovení


Ve Statutu hlavního města Prahy (I. část) se vypouští čl. 1.


Čl. 12

Tento Statut hlavního města Prahy nabývá účinnosti dnem 25. 6. 1992.

1) § 8 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze


od 15.10.1998

1a) § 31 a příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb., o odpadech

2) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
3) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)


Ing. Milan K o n d r, v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Jiří V a l d a, v. r.
I. náměstek primátora hl. m. Prahy