Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 16. 4. 1992 vydat podle § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl.1

Zrušují se:

1. vyhláška č. 5/1972 Sb. NVP, reklamační řád pro prodej výrobků,

2. vyhláška č. 5/1986 Sb. NVP, o maximálních lhůtách pro odstraňování vad zakoupených věcí, věcí opravených, věcí zhotovených na zakázku a o maximálních lhůtách k provedení vybraných služeb,

3. vyhláška č. 2/1990 Sb. NVP, k zamezení nepovoleného prodeje na území Prahy ve znění vyhlášky č. 5/1990 Sb. NVP.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v.r.
 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy
Ing. Jiří Valda v.r.