Národní výbor hlavního města Prahy se na svém plenárním zasedání, konaném dne 20. prosince 1979, usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech, v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ochrany životního prostředí a veřejného pořádku vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:


Čl.1

Základní ustanovení

Způsob stání (parkování) vozidel na území hlavního města Prahy a odtahování vozidel upravuje vyhláška o pravidlech silničního provozu, zákon o pozemních komunikacích 1) a tato vyhláška.
 
Čl.2

Parkoviště

1) Pro stání vozidel se vyhrazují především parkoviště:
a) veřejná, organizovaná bez provozovatele, která jsou vyznačena jako parkoviště s případným bližším určením způsobu stání,
b) veřejná, organizovaná provozovatelem, který zajišťuje způsob parkování, jako střežená nebo
nestřežená, případně s regulovanou parkovací dobou,
c) vyhrazená pro stání vozidel uvedených na dodatkové tabulce pod dopravní značkou 2).

2) Provoz na parkovištích uvedených v odst. 1 písm. b) je upraven provozním řádem
parkoviště, který se souhlasem Národního výboru hlavního města Prahy vydává provozovatel.

3) V provozním řádu parkoviště musí být zejména uvedeno:
a) název provozovatele, b) práva a povinnosti provozovatele, c) typ parkoviště, d) doba provozu parkoviště, e) práva a povinnosti uživatele f) časové možnosti parkování, g) rozsah služeb poskytovaných provozovatelem h) ceny za parkování.
 
Čl.3
Zóny s omezeným stáním

1) Zóny s omezeným stáním zřizuje Národní výbor hlavního města Prahy po projednáním s příslušným obvodním národním výborem a se souhlasem příslušného dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.

2) V zónách s omezeným stáním se zřizují parkoviště
a) vyhrazená pro občany, trvale bydlící v zóně, b) vyhrazená pro orgány a organizace se sídlem v zóně c) vyhrazená pro autobusy nepravidelné osobní dopravy d) vyhrazená pro vozidla taxislužby e) veřejná.

3) V zónách s omezeným stáním je zakázáno stání mimo vyhrazení a veřejná parkoviště a) na parkovištích uvedených v předchozím odstavci je dovoleno pouze stání vozidel provozovatelů majících platné povolení, které po dobu stání musí být umístěno viditelně za předním sklem vozidla. Ustanovení pravidel silničního provozu o zastavení a stání, jež nepřekročí dobu tří minut, není tím dotčeno 3).
Držitelé platných povolení ke stání na parkovištích vyhrazených pro občany nemají nárok na určité místo nebo parkoviště, ale pouze oprávnění ke stání na kterémkoliv místě v příslušné zóně, které je pro držitele těchto povolení vyhrazeno,
b) jinak je v zónách s omezeným stáním povoleno stání vozidel na parkovištích mimo vyhrazenou nebo provozní dobu těchto parkovišť
- držitelům platného povolení na parkovištích vyhrazených pro organizace
- ostatním účastníkům silničního provozu na veřejných parkovištích organizovaných provozovatelem c) pohotovostní vozidla organizací při zajišťování veřejných služeb smí stát v zónách s
omezeným stáním, pokud řidič na místě prokáže plnění služebních povinností.

4) Povolení podle odst. 3 písm. a) vydává na základě žádosti ve stanoveném termínu příslušný obvodní národní výbor na předem stanovenou dobu v rozsahu odpovídajícím parkovacím možnostem. Povolující orgán může v mimořádném a zvlášť odůvodněném případě udělit výjimku a povolit stání, i když nejsou splněny všechny podmínky pro vydání povolení.

5) Za povolení ke stání v zóně s omezeným stáním vyměří příslušný obvodní národní výbor místní poplatek 4)
a) občanovi ve výši Kčs 300 na dobu jednoho roku, případně ve výši Kčs 90,-- na dobu čtvrt roku, b) organizaci nebo orgánu za jedno stání ve výši Kčs 5400,-- na dobu jednoho roku, případně ve výši 450,-- Kčs na dobu jednoho měsíce.

6) Vozidla tělesně postižených, řádně označená podle pravidel silničního provozu 5), mohou stát na parkovištích vyhrazených pro občany trvale bydlící v zóně s omezeným stáním, i bez povolení národního výboru.

7) Pro parkování vozidel při výkonu lékařské a pečovatelské služby může vydat příslušný národní výbor povolení zdravotnickému zařízení a odboru sociálních věcí a zdravotnictví obvodního národního výboru.

8) Při provádění oprav, udržovacích, případně čistících a desinfekčních prací, je dovoleno na nezbytně nutnou dobu stání vozidel přepravujících potřebný materiál a pracovní pomůcky na vyhrazených parkovištích v zóně s omezeným stáním.


Čl.4

Stání autobusů

Na všech komunikacích a veřejných prostranstvích na území ohraničeném okruhem 6) a v zónách s omezeným stáním je přípustné stání autobusů pouze na parkovištích k tomu účelu vyhrazených a označených.
Čl. 5

Noční stání

1) Je zakázáno stání vozidel podle místní úpravy silničního provozu 7), zejména nákladních automobilů, silničních tahačů, autobusů, dodávkových automobilů o užitečné hmotnosti nad 900 kg, přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel 8) a potahových vozidel na všech komunikacích a veřejných prostranstvích v době do 20 hodin večer do 6 hodin ráno.

2) Tato vozidla smí stát pouze na místech, kde stání těchto vozidel dovoluje příslušná dopravní značka 9) s dodatkovou tabulkou.

3) Příslušný národní výbor může se souhlasem dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti udělit v mimořádných případech výjimku ze zákazu stanoveného v odstavci 1 a povolit stání pro určité vozidlo a místo a na stanovenou dobu. Povolení musí být umístěno viditelně za předním sklem nebo na přední části vozidla.

Čl.6

Stání vozidel taxislužby na vyhrazených parkovištích taxislužby

Při stání vozidel taxislužby na parkovištích pro tato vozidla vyhrazených se musí po celou dobu stání řidič zdržovat ve vozidle nebo v bezprostřední blízkosti tohoto vozidla tak, aby byl okamžitě dosažitelný.

Čl. 7

Vraky vozidel a nepojízdná vozidla

1) Je zakázáno ponechávat na komunikacích a veřejných prostranstvích bez povolení vraky vozidel 10).

2) Za vrak vozidla se považuje každé vozidlo trvale vyřazené z provozu, které nemá státní poznávací značku, připevněnou na místě pro ni určeném nebo umístěnou viditelně za předním či zadním sklem. Za vrak se rovněž považuje jiné vozidlo, které je nepojízdné, narušuje bezpečnost silničního provozu, vzhled města a životní prostředí.

3) Neodstraní-li vrak provozovatel (vlastník) sám, zajistí jeho odtažení na stanovené místo příslušný národní výbor.

Čl.8

Stání vozidel při komplexním mechanizovaném čištění komunikací

1) Při ohlášeném komplexním mechanizovaném čištění komunikací jsou povinni provozovatelé vozidel stojících na těchto komunikacích zajistit jejich odstranění nejméně jeden den před ohlášeným čištěním. Vozidla nacházející se v den čištění na komunikaci, budou odtažena, zjistí-li se, že jejich provozovatelé je neodstranili bez závažného důvodu, bude na nich požadována náhrada za odtažení 11).

2) Nejméně 8 dní před čištěním komunikací musí být občané vyrozuměni vývěskami, prostřednictvím občanských výborů apod. o nastávajícím čistění a nejméně 4 dny před tímto čištěním musí být na komunikacích umístěny přenosné dopravní značky s dodatkovými tabulkami a nastávajícím čištění podle zvláštních předpisů 12), pokud nebude doba čištění trvale stanovena místní úpravou silničního provozu.

Čl. 9

Veřejná shromáždění, manifestace a průvody

1) Při pořádání veřejných shromáždění, manifestací a průvodů musí provozovatelé všech vozidel stojících na komunikacích a veřejných prostranstvích, kde akce má být uspořádána, odstranit nejméně 1 den před konáním této akce všechna vozidla.

2) Přenosné dopravní značky v nastávající akci musí být umístěny na komunikacích a veřejných prostranstvích podle zvláštních předpisů 13) nejméně 4 dny předem.

3) Pokud provozovatelé vozidel v termínu podle odstavce 1 svá vozidla neodstraní, budou odtažena na jejich náklad.

4) Po dobu konání akce nesmí nikdo do vymezených prostorů vjízdět a ani tam s vozidlem stát.
 
Čl. 10

Havárie a mimořádné situace

Při haváriích a dalších mimořádných situacích, které nelze předvídat, budou vozidla stojící na kritických místech odstraněna.

Čl.11

Stání vozidel při provádění stavebních prací

Při provádění některých stavebních prací, jako jsou stavby podzemních sítí, jejich údržba nebo opravy apod., musí být nejméně 4 dny před zahájením prací umístěny na komunikacích přenosné dopravní značky 14). Investor zajistí informování všech provozovatelů vozidel, nacházejících se v době umísťování dopravních značek na dotčeném úseku komunikace, upozorněním, které vloží za stěrač vozidla. Současně zapíše státní poznávací značky těchto vozidel do stavebního deníku. Provozovatelé vozidel jsou povinni odstranit svá vozidla nejpozději den před zahájením stavebních prací.

Čl.12

Stání na chodníku
 
1) Stání na chodníku je povoleno pouze na místech označených příslušnou dopravní značkou 15). Jinak je stání vozidel na chodníku zakázáno a bude postihováno.

2) Všechna vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí být umístěna tak, aby výfuk vozidla směřoval do ulice.


Čl.13

Přístřešky pro vozidla

1) Přenosné i nepřenosné přístřešky pro vozidla, skládací garáže a podobná zařízení nesmějí být užívána na komunikacích a veřejných prostranstvích. Na parkovištích organizovaných provozovatelem jen se souhlasem provozovatele.

2) Pokud je vozidlo přikryto plachtou, přičemž nosnou konstrukci tvoří vlastní vozidlo, musí být na plachtě zřetelným způsobem vyznačena státní poznávací značka.

Čl.14

Odtahování vozidel

1) Vozidlo tvořící překážku silničního provozu 16), pokud je neodstraní jeho provozovatel, bude odtaženo organizací pověřenou Národním výborem hlavního města Prahy k provedení odtahové služby.

2) Odtažená vozidla se umísťují na parkovištích vyhrazených pro tento účel a vydávají se jeho provozovateli poté, kdy prokáže svou totožnost, uhradí cenu za odtažení nebo převezme fakturu a potvrdí převzetí vozidla.

3) Dostaví-li se provozovatel (řidič) vozidla na místo, z něhož je odtažení prováděno, v době a) kdy vozidlo nebylo ještě naloženo na odtahovací zařízení, vydá se vozidlo provozovateli (řidiči), který je povinen okamžitě s ním odjet,
b) kdy již bylo vozidlo naloženo na odtahovací zařízení, dopraví se na nejbližší místo, kde nemůže překážet silničnímu provozu a tam se vydá provozovateli (řidiči).

4) V případech uvedených v předchozím odstavci, pokud byl proveden úkon směřující k uskutečnění odtahu, vydá se vozidlo jeho provozovateli (řidiči), který prokáže svou totožnost a po vzájemném potvrzení úkonů provedených odtahovou službou.

5) Odpovědnost za škodu způsobenou odtažením vozidla se řídí obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

6) Za odtažení vozidla, za úkony spojené s přípravou na odtažení a za umístění a střežení vozidla na parkovišti je provozovatel povinen uhradit náhradu v cenách podle platných ceníků.
 
Čl.15

Sankce
Zaviněná porušení povinností stanovených touto vyhláškou, pokud zakládají přestupek, budou projednávána podle obecně závazných předpisů 17).

Čl.16

Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se vyhláška č. 1/1972 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí Národního výboru hlavního města Prahy o odtahování vozidel, ve znění vyhlášky č. 3/1978 Sb. NVP.

2) Zrušuje se vyhláška č. 2/1974 Sb. NVP o stání (parkování) vozidel na území hlavního města Prahy.

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Primátor hlavního města Prahy
JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.


1) Vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
2) Dopravní značky č. D 11 b a č. D 11 c podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu ve znění pozdějších předpisů
§ 38 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
3) § 20 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
4) Čl. 3 odst. 4 vyhlášky č. 3/1968 Sb. NVP o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy
5) Označení č. 0 2a přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
6) Dopravní značka č. D 2 podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
7) Dopravní značka č. F 5a a F 5b podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu ve znění pozdějších předpisů
8) Část třetí vyhlášky č. 90/1975 Sb., o podmínkách provozu vozidel na komunikacích 9) Dopravní značka č. D 11 a podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
10) § 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
11) § 29 odst. 3 vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů 12) Dopravní značka č. B 29 s dodatkovou tabulkou podle přílohy k vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu , ve znění pozdějších předpisů, se užije ve smyslu § 38 odst. 8 citované vyhlášky
13) Dopravní značka č. B 29 podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, se užijí ve smyslu § 38 odst. 8 citované vyhlášky
14) Dopravní značka č. B 29 podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, se užije ve smyslu § 38 odst. 8 citované vyhlášky
15) Dopravní značka č. D 13a, D 13b, D 13c, D 13d, V 10a, V 10b, V 10c, podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
16) § 29 odst. 3 vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
17) Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku