Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 10. 1989 podle § 24a zákona o národních výborech vydat toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Přenesení působnosti ONV do působnosti NVP

Plenární zasedání NVP stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 111/1967 Sb., že na úseku státní památkové péče bude NVP vykonávat tyto činnosti, jež by jinak náležely ONV

1) a) vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit a zároveň určení lhůty, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat, pokud vlastník kulturní památky nesplní své povinnosti (§ 10 zákona č. 20/1987 Sb.)

b) určování podmínek pro další výkon činnosti nebo zakázání výkonu činnosti, jestliže organizace nebo občan touto činností působí nebo by mohli způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky. Vyjadřování se k připravovaným rozhodnutím orgánů státní správy vydávaných podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo jejich vhodném využití (§ 11 zákona č. 20/1987 Sb.)

c) vydávání rozhodnutí o způsobu odstranění závady oznámené vlastníkem kulturní památky, vyjadřování se k oznámení vlastníka kulturní památky, o zamýšlené změně užívání kulturní památky a jejím zamýšleném vyklizení (§ 12 zákona č. 20/1987 Sb.)

d) vyjadřování se k písemné nabídce vlastníka ke koupi kulturní památky v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu) této kulturní památky a případné uplatnění práva státu na přednostní koupi (§ 13 zákona č. 20/1987 Sb.)

e) vydávání závazných stanovisek ve věci údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí, dále nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 14 zákona č. 20/1987 Sb.)

f) vydávání rozhodnutí o nezbytných opatřeních k zajištění péče o kulturní památky (§ 15 zákona č. 20/1987 Sb.)

g) vydávání rozhodnutí o příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky (§ 16 zákona č. 20/1987 Sb.)

h) vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí (§ 17 zákona č. 20/1987 Sb.)

ch)udělování souhlasu k přemístění movité kulturní památky (§ 18 zákona č. 20/1987 Sb.)

i) udělování odměn za archeologické nálezy a náhradu nutných nákladů vzniklých v souvislosti s archeologickým nálezem. Určování organizací, které budou zabezpečovat péči o ně (§ 23 zákona č. 20/1987 Sb.)

j) ukládání pokut organizacím (§ 35 zákona č. 20/1987 Sb.)

k) ukládání pokut občanovi (§ 39 zákona č. 20/1987 Sb.).

2) a) schvalování pražské koncepce rozvoje státní památkové péče v souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem rozvoje státní památkové péče v ČSR a určování základních úkolů státní památkové péče v hl. m. Praze

b) schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek

c) řízení práce na jednotných programech komplexní péče pro národní kulturní památky, pokud nepříslušejí ministerstvu kultury ČSR

e) řízení kulturně výchovného využití kulturních památek v hl. m. Praze

f) vydávání organizačního řádu Pražského ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v souladu se vzorovým organizačním řádem vydaným ministerstvem kultury ČSR při jeho specifické aplikaci

g) dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb. a předpisů vydaných k jeho provedení

h) zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky

ch)řízení péče o kulturní památky zajišťované v působnosti místních a obvodních národních výborů na území hl. m. Prahy

i) vykonávání státní správy na úseku státní památkové péče, pokud podle zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče

j) zřizování podle potřeby organizace nebo zařízení pro obnovu nemovitých kulturních památek

k) vykonávání státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska státní památkové péče

l) v případech, které nejsou uvedeny v odstavci 1 a 2 plnění dalších úkolů stanovených mu zákonem č. 20/1987 Sb.

Čl.2

Působnost obvodních národních výborů

Obvodní národní výbory v Praze 1-10

a) podílejí se na zpracování pražské koncepce státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek

b) vykonávají státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče

c) dozírají v dosahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb. a předpisů vydaných k jeho provedení

d) plní další úkoly stanovené jim zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pokud nebyly přeneseny do působnosti NVP 1).

Čl.3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Primátor hlavního města Prahy
RSDr. Zdeněk Horčík v. r.

Tajemmník Národního výboru hlavního města Prahy
Prof. JUDr. Zbyněk Kiesewetter, DrSc., v.
 

1) § 3, § 8 zákona č. 20/1987 Sb.