Příl.1

k odst. 2 vyhlášky č. 8/1990 Sb. NVP

1. "Radotínsko-Chuchelský háj" na území ONV v Praze 5

Hranice oblasti se vyhýbá obytné a průmyslové zástavbě Radotínského údolí. Z
Radotína nejdříve sleduje železniční spojku k cementárně, obchází část
cementárny a v jihovýchodním směru postupuje po okraji Radotína až k osadě
Lahovská a stáčí se jihovýchodním směrem až k železniční trati. Po hranici
CHPV Nad Závodištěm postupuje kolem Velké Chuchle a osady Višňovka po okraji
Chuchelského háje až ke Slivenci. Jeho intravilán obchází po východní straně
a pokračuje podél silnice do Lochkova, ale tuto obec obchází od východu k
západu, posléze směřuje severovýchodně až k hranici hl. m. Prahy. Po
východním okraji obchází zástavbu osady Zmrzlík a dále postupuje JV směrem
roklí k Zadní Kopanině. Intravilán obce obchází po východním okraji a opět
přímo na západ směřuje na hranice Prahy. Dále vede po hranicích hl. m. Prahy
až do Radotína, s vynecháním zástavby U hlin. V Radotíně se stáčí k severu,
nezahrnuje chatovou zástavbu, lemuje Velký háj ve směru ulice Otínské a
postupně klesá do výchozího bodu.

2. "Šárka-Lysolaje" na území ONV v Praze 6

Od křižovatky v Podbabě vychází hranice směrem k Lysolajům, vystupuje na
výraznou terenní hranu na severu obce a po ní vede k západu. Sleduje hranici
CHPV Housle až na hranici hl. m. Prahy a stáčí se opět k východu kolem CHPV.
Po výrazných geomorfologických fenoménech se vrací zpět k Podbabě. Na
terenní hraně se opět obrací k západu a podél lesních a lučních porostů
sleduje Šárecké údolí a navazuje na hranici Prahy. Po ní jde až k cestě
severně od Nebušic, zde se stáčí na jihozápad a směrem k východu obchází
severní část intravilánu Nebušic. Vyhýbá se zemědělské půdě v lokalitě
Průhonský háj, západním směrem obchází jižní část intravilánu Nebušic a
podél lesních porostů pokračuje až na Kladenskou silnici. Zde se stáčí k
jihu a vede po okraji silnice až k Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, který
obchází severně, východně a zčásti i jižně. Navazuje na třídu Edvarda
Beneše, podle které jde, s výjimkou zastavěných ploch, až k Vokovicům, jež
obchází a kolem Červeného vrchu pokračuje po výrazné terenní hraně ulicemi
Na Černé hoře, Nad Šárkou, Petrovská, Na pískách, Natanaelka a Na Fišerce.
Vyhýbá se zástavbě Baby a ulicemi Na Šťáhlavce a Paťanka se nad Majorkou
vrací podél železnice k výchozímu bodu.

3. "Drahaň-Trója" na území ONV v Praze 7 a 8

Severní hranice území vychází od kostelíka sv. Jana Křtitele v Dolních
Chabrech a pokračuje po cestě směrem do údolí Drahaňského potoka. Po vstupu
do otevřeného údolí se stáčí na západ a sleduje severní hranu svahu údolí až
k hranici Prahy a Středočeského kraje, kterou sleduje až k Vltavě. Podél
Vltavy pokračuje až do úrovně bývalé Rybářské vesničky (nyní ulice Sádky),
odtud pokračuje ulicí Trojská až ke křížení s ulicí Pod Lisem, kde navazuje
na registrovanou přírodní plochu Čertův vršek, CHPV Jabloňka a registrovanou
přírodní plochu Na Kozlovce, aby později obsáhla i plochu CHPV Trojská.
Hranice oblasti klidu jde dále po hraně svahu, stáčí se k usedlosti
Vavrouška a CHPV Velká skála. Odtud vede podél komunikace K Pazderkám a Na
Farkách, postoupí k rokli Bendovka, prochází po hranici CHPV Podhoří, aby
obešla zástavbu bohnického sídliště až ke starému hřbitovu. Odtud severním
směrem přetíná hranice oblasti CHPV Bohnické údolí a dále pokračuje na cestu
U Drahaně do údolí Čimického potoka, kde se stáčí k východu a sleduje proti
toku potoka jižní hranici CHPV Čimické údolí, pak východní a severní hranici
a po hranici jeho ochranného pásma se vrací zpět na cestu k Drahani. Cestu
sleduje až k okraji lesního porostu Drahaňského údolí, kde se stáčí k
východu až k Dolním Chabrům podél lesního porostu a zde sleduje dále
východní směr k údolí až do Dolních Chaber, kde končí u kostelíka.

4. "Hostivař-Záběhlice" na území ONV v Praze 10

Na jihovýchodě tvoří hranici oblasti počátek Hostivařské nádrže u obce
Petrovice, pokračuje po východním a severním okraji hostivařského lesoparku
až do zástavby Hostivaře, kde se přimyká k ochrannému pásmu CHÚ Meandry
Botiče. Úzkým koridorem postupuje přes Práče až k Hamerskému rybníku v
Záběhlicích a vrací se zpět po druhém břehu Botiče k Hostivaři. Zde se
obrací na jihozápad a probíhá po okraji zástavby Na Košíku až k Chodovu.
Dále hranice míjí Háje a po silnici na Petrovice pokračuje na výchozí místo
k Hostivařské nádrži.

5. "Rokytka" na území ONB v Praze 10

Osu oblasti tvoří sedmikilometrový úsek potoka Rokytka mezi obcemi Nedvězí,
Královice, Hájek a Koloděje. Jde o úzký koridor vymezený zhruba vnějšími
okraji břehových a svahových porostů potoka na katastrálním území obcí
Nedvězí, Královice a Uhříněves. Na jihovýchodě zasahuje oblast klidu až k
hranici hlavního města Prahy a navazuje na kastr Říčan, na severozápadě pak
plynule navazuje na areál Kolodějské obory.

Vysvětlivky:
CHPV - chráněný přírodní výtvor
CHÚ - chráněné přírodní území
SPR - státní přírodní rezervace