Zeleň v hlavním městě ČSSR a ČSR Praze (dále jen "hlavní město Praha") je podstatnou součástí městského organismu. Pro jeho obyvatele se stala nezbytnou k soustavnému vytváření hygienických a mikroklimatických podmínek života a nevyhnutelným předpokladem pro osvěžení, rekreaci a odpočinek, má neobyčejně významnou úlohu i ve výtvarném uspořádání města.

Její význam poroste i v dalších letech v souvislosti se zvýšeným úsilím o ochranu zdravých životních podmínek zvláště s rozvojem energetiky, průmyslu, dopravy a dalších zdrojů znehodnocujících životní prostředí hlavního města.

Národní výbor hlavního města Prahy se na svém plenárním zasedání dne 27. března 1981 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:

Základní ustanovení

Čl.1

1) Účelem této vyhlášky je v zájmu stálého zlepšování životního prostředí zabezpečit zřizování, údržbu a ochranu veřejné zeleně v hlavním městě Praze.

2) Veřejná zeleň v hlavním městě Praze je rozvíjena podle moderních biologických, urbanistických, technických a estetických zásad.

3) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí zeleň, která slouží veřejnému užívání (dále jen "zeleň"), a to:
a) ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, zejména sady, zahrady, parky, lesy, b) ojediněle rostoucí stromy, keře, samostatné trávníky, květinové záhony i jednotlivé nádoby s okrasnými rostlinami na náměstích, ulicích a jiných veřejně přístupných místech.

4) Za veřejnou zeleň se pro účely této vyhlášky považují i doplňková zařízení zřízená v místech pod písm. a) a b) odst. 3 jako cesty, venkovní schodiště, terasy, zídky, přístřešky, lavičky, dětská hřiště, pískoviště a vodní nádrže.

Čl.2

Zakládání, ochrana a hospodaření v lesích na území hlavního města Prahy je upraveno zvláštními předpisy 1).

Územně plánovací podklady a územně plánovací, přípravná a projektová dokumentace


Čl.3

1) Základním dokumentem pro řešení zeleně na území hlavního města Prahy je směrný územní plán hlavního města Prahy.

2) Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, investiční záměr, přípravná a projektová dokumentace a územní rozhodnutí musí být zpracovány tak, aby plošný rozsah lesních porostů, městských parků a historických zahrad nebyl zmenšován ve prospěch jakékoliv funkce města.

Vyžaduje-li to důležitý celospolečenský zájem, rozhoduje o výjimce plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy.

3) Územní úpravy spojené s určením plochy pro zeleň musí být prováděny v souladu s ekologickými podmínkami.

4) Dočasná zařízení, pokud jsou umisťována na plochách určených výhledově pro zeleň, nesmějí vést k znehodnocování těchto ploch.

Čl.4

Každý investiční záměr a územně plánovací informace musí řešit otázku zeleně, zejména jejího rušení a nákladů spojených se zřízením, údržbou a ochranou, včetně náhrady za likvidovanou zeleň.

Čl.5


1) Investor je povinen připojit k žádosti o vydání územního rozhodnutí soupis dosavadních stromů a keřů rozdělených podle druhů a jejich situační plánek s vyznačením dřevin, které budou výstavbou nedotčeny a které mají být odstraněny 2).

2) Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy stanoví v územním rozhodnutí pro umístění stavby, která zeleň musí být zachována a způsob její ochrany.

3) S kácením stromů může být započato, až stavební povolení, případně povolení terénních úprav nabude právní moci.

Čl.6


1) Přípravná a projektová dokumentace staveb musí zahrnovat návrh výsadby, případně úpravy zeleně. V projektové dokumentaci je třeba, v souladu s provedeným výzkumem, navrhovat zejména dřeviny, jež odpovídají stanovištním podmínkám 3).

2) Druhovou skladbu porostu a způsob jeho výsadby je nutno volit tak, aby vyhovoval požadavkům funkce zeleně na daném místě (např. zpevnění terénu nebo ochraně proti oslnění, současně však nezhoršoval bezpečnost silničního provozu).

Čl.7
 
Projektování zeleně na území hlavního města Prahy provádějí oprávněné projektové organizace i projektanti - jednotlivci 4).
Čl.8

1) Při projektování a zřizování zeleně na území hlavního města Prahy se musí vycházet z jejího funkčního určení, musí být zachovány obecně technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze 5), vytvořeny předpoklady pro možnost racionálního provádění údržby zeleně a doplňkových zařízení dostupnou mechanizací a respektováním uložených inženýrských sítí.

2) Při zakládání, údržbě a ochraně zeleně je třeba zabezpečit zejména tyto požadavky: a) investor chodníku, na němž je plánována výsadba stromů, musí zajistit ve zpevněném chodníku ponechání otvorů o vnitřní světlosti nejméně 2 m2 a tyto otvory na významných ulicích a
náměstích zabezpečit vhodným krytím
b) velikost stromů v obestavěných ulicích se řídí šířkou chodníku,
c) druh stromů v obestavěných ulicích je nutno volit tak, aby při optimálním jejich vzrůstu bylo veřejné osvětlení dostatečné, stromy na komunikacích nesmějí zakrývat výhled na dopravní značky a dopravní zařízení,
d) vzdálenost stromů v uličním stromořadí se řídí podle velikosti koruny stromů,
e) cesty pro pěší se v zeleni zřizují v nezbytné míře, dostatečně široké a ve směru nejkratší
pravděpodobné chůze občanů,
f) na sanovaných dvorech se zřizuje vhodná vnitrobloková zeleň,
g) součástí projektu obytné zóny musí být i odpovídající provozně sociální zařízení pro pracovníky provádějící údržbu zeleně,
h) na hřbitovech musí plocha souvislé zeleně (mimo hroby) tvořit 1/4 celkové rozlohy.


Čl.9

Zakládání zeleně

1) Zeleň je zakládána na plochách určených územně plánovacím podkladem a územně plánovací dokumentací 6).

2) Zřizování zeleně v rámci akce zvelebení měst a obcí musí být prováděno na základě odborně zpracované a schválené projektové dokumentace a za odborného dohledu.

3) Organizace zakládající zeleň je zejména povinna provádět výsadbu do předem řádně připravené půdy a zajistit její závlahu. Investor a dodavatel stavby jsou povinni dbát, aby nebyly stavebními pracemi poškozeny již vysázené dřeviny.

4) Odvodnění zpevněných ploch a komunikací musí být provedeno před konečnou úpravou terénu. Inženýrské podzemní sítě musí být provedeny předem a s ohledem na konečné úpravy terénu.
 
Čl.10

Údržba zeleně

1) Udržovat zeleň v řádném stavu, pečovat o její čistotu a chránit ji před ničením a poškozováním, je povinností vlastníků (správců).

2) Udržovací práce je třeba provádět způsobem, který neruší účel, jemuž má zeleň sloužit.

3) V péči o zeleň spolupracují vlastníci (správci) se státními, družstevními a společenskými organizacemi, školami, občanskými výbory a občany.

Čl.11

Užívání zeleně

1) Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu 7) a klid a vyvarovat se všeho, co by ohrožovalo nebo narušovalo účel, jemuž zeleň slouží. Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, není v zeleni dovoleno zejména:
a) vstupovat na místa, kde je vstup návštěvníkům zakázán, užívat cest pro pěší k jízdě motorovými vozidly a jízdními koly s výjimkou dopravních prostředků sloužících k údržbě zeleně a ochraně pořádku, k dopravní obsluze pro budovy uvnitř zeleně lze používat pouze cest k tomu
účelu určených,
b) vjíždět a stát vozidly, a to i na plochách připravených pro zeleň
c) trhat a odcizovat květiny a plody ovocných a okrasných dřevin a lámat větve nebo jinak
poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,
d) sáňkovat a lyžovat mimo místa k tomu účelu vyhrazená
e) koupat se ve vodních nádržích a jiných vodních plochách a vstupovat na zamrzlé plochy, pokud nejsou k tomu určeny,
f) nechávat volně pobíhat psy,
g) umísťovat reklamní a informační zařízení a stánky,
h) jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat zeleň.

2) Vlastník (správce) veřejné zeleně může vydat návštěvní řád, který stanoví bližší podmínky pro užívání zeleně.

3) Uživatelé zeleně jsou povinni dbát upozornění a pokynů pracovníků organizace, která vykonává správu této zeleně a dalších orgánů k tomu oprávněných.

Čl.12

Kácení stromů a keřů

Ke kácení stromů a keřů je nutné povolení. Postup při výjimečném povolování jejich kácení upravují zvláštní předpisy 8).

Čl.13

Sankce

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, která je přestupkem, nejde-li o přečin nebo trestný čin, se projednává podle obecných předpisů 9).

2) Občan nebo organizace, kteří poškodí zeleň, jsou povinni nahradit vzniklou škodu podle obecných předpisů 10).


Čl.14

Závěrečné ustanovení

1) Zrušuje se vyhláška č. 9/1965 Sb. NVP, o zřizování, údržbě a ochraně zeleně v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 7/1968 Sb. NVP.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1981.Primátor JUDr. RSDr.
Zdeněk Zuska v.r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.1) zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství a předpisy související
2) např. vyhláška č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby
a prováděcí vyhláška č. 62/1964 Sb., zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
3) Návrh sortimentu okrasných dřevin pro systém zeleně hlavního města Prahy
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vyhláška FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
5) vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
6) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
7) vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě v hlavním městě Praze
8) Např. Místní národní výbory a odbory školství a kultury obvodních národních výborů v Praze, kde nejsou MNV, rozhodují podle § 13 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství a podle vyhlášky č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů. Místní národní výbory a odbory komunálního hospodářství, dopravy a zemědělství obvodních národních výborů v Praze, kde nejsou MNV, rozhodují podle zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby a podle vyhlášky č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Odbor komunálního hospodářství a zemědělství Národního výboru hlavního města Prahy rozhoduje podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách
9) zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
10)zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (úplné znění vyhlášeno pod č. 37/1971 Sb.)