10.

 

Nařízení

 

o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

 

             Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 18. 8. 2009 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,  toto nařízení:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

           (1) Vyhlašuje se přírodní památka  Prameniště  Blatovského  potoka  (dále jen „přírodní památka“).

 

            (2) Předmětem ochrany je biotop pramenné oblasti Blatovského potoka, který je  tvořen oligotrofní rašelinnou březinou s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub.

 

§ 2

 

Vymezení přírodní památky

 

            Přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Klánovice. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální. Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Orientační mapa umístění přírodní památky je obsažena v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

 

 

§ 3

 

Bližší ochranné podmínky

 

           

          Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze na území přírodní památky:

a) umisťovat a povolovat nové stavby,

b) používat biocidy,

c) provádět terénní úpravy a změny vodního režimu,

d) provádět změny druhu pozemku,

e) provádět změny chemismu půdy.

 

 

 

 

§ 4

 

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy