12.

Obecně závazná vyhláška,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

    Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 9. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

    Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. Nadpis část šesté zní:

Způsob projednání územně analytických podkladů hlavního města Prahy, územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy a programu rozvoje hlavního města Prahy s městskými částmi“.

 

2. § 25 zní:

㤠25

 

    Územně analytické podklady hlavního města Prahy a územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy projedná pořizovatel se všemi městskými částmi.“.

 

3. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25d, které znějí:

㤠25a

 

    (1) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě návrh územně analytických podkladů hlavního města Prahy, zpracovaný v rozsahu a formě stanovené zvláštním právním předpisem.

    (2) Městské části mohou do 60 dnů ode dne doručení sdělit pořizovateli své stanovisko, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území. Pokud městská část nesdělí v této lhůtě své stanovisko, má se za to, že s návrhem územně analytických podkladů hlavního města Prahy souhlasí.

 

§ 25b

 

    (1) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy s upozorněním, že do 30 dnů po obdržení mohou uplatnit své požadavky, včetně požadavků na vyhodnocení vlivu uplatňování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy na podmínky udržitelného rozvoje v území.

    (2) Pořizovatel vyrozumí městské části o společném jednání k návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy jednotlivě nejméně 15 dnů předem a vyzve městské části k uplatnění svých připomínek do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

    (3) Po posouzení návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a zprávy o jejich projednání Ministerstvem pro místní rozvoj a vydání kladného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj zahájí pořizovatel řízení  o zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy. K veřejnému projednání návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy přizve jednotlivě městské části 30 dnů předem veřejnou vyhláškou. Městské části zajistí vystavení veřejné vyhlášky oznamující veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy     po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

    (4) Městské části mohou podat připomínky proti návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nejpozději při veřejném projednání. K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží.

    (5) Pořizovatelem zpracovaná zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy  musí být     s městskými částmi před projednáním v zastupitelstvu hlavního města Prahy projednána.

 

§ 25c

 

    (1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy o pořízení územního plánu hlavního města Prahy zpracuje pořizovatel návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy zpracovaný v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, který zašle městským částem jednotlivě.

    (2) Městské   části   jsou   oprávněny   do   30  dnů   od  obdržení  návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. K připomínkám podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

    (3) Pokud je stanoveno v zadání územního plánu hlavního města Prahy zpracování konceptu územního plánu, oznámí pořizovatel městským částem jednotlivě místo a dobu konání veřejného projednání konceptu  územního plánu hlavního města Prahy spojeného s výkladem veřejnou vyhláškou 30 dnů předem a vyzve městské části k uplatnění svých připomínek ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne jednání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Městské části zajistí vystavení veřejné vyhlášky oznamující veřejném projednání konceptu územního plánu hlavního města Prahy po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.               

     (4) Uplatňuje - li městská část ve svém vyjádření ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „tuto připomínku považuje městská část za zásadní“. Pokud pořizovatel nesouhlasí se zásadní připomínkou městské části ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy, předloží návrh rozhodnutí o zásadní připomínce včetně konceptu územního plánu hlavního města Prahy a zásadní připomínky městské části k rozhodnutí radě hlavního města Prahy. K jednání rady hlavního města Prahy o zásadních připomínkách městské části bude příslušná městská část přizvána. Rozhodnutí rady hlavního města Prahy o zásadní připomínce městské části je konečné a bude respektováno v pokynech pro zpracování návrhu územního plánu hlavního města Prahy.

    (5) Pořizovatel oznámí jednotlivě městským částem místo a dobu konání společného jednání k návrhu územního plánu hlavního města Prahy 15 dnů předem a vyzve městské části k uplatnění svých připomínek do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

    (6) Po posouzení návrhu územního plánu hlavního města Prahy a zprávy o jeho projednání Ministerstvem     pro místní rozvoj a sdělení souhlasného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj zahájí pořizovatel řízení, ve kterém vyrozumí 30 dnů předem veřejnou vyhláškou jednotlivě městské části o veřejném projednání návrhu územního plánu hlavního města Prahy. Městské části zajistí vystavení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu územního plánu hlavního města Prahy po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

    (7) Městské části mohou podat připomínky proti návrhu územního plánu hlavního města Prahy nejpozději     při veřejném projednání. K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží.                       

    (8) Pokud městská část ve svém vyjádření k návrhu územního plánu hlavního města Prahy uplatňuje připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „tuto připomínku považuje městská část za zásadní“. Pořizovatel v rámci vyhodnocení zpracuje návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu územního plánu hlavního města Prahy, které bude za účasti městské části projednáno ve výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy a následně předloženo včetně  návrhu na vydání územního plánu hlavního města Prahy zastupitelstvu hlavního města Prahy.

    (9) Konečné rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu územního plánu hlavního města Prahy náleží zastupitelstvu hlavního města Prahy. Rozhodne-li zastupitelstvo hlavního města Prahy o změně nebo zrušení rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu územního plánu hlavního města Prahy, zajistí pořizovatel uvedení územního plánu hlavního města Prahy do souladu se zněním rozhodnutí. Do té doby nelze podle územního plánu hlavního města Prahy  v dotčeném území rozhodovat.

    (10) Městské části, která podala připomínky podle odstavce 8, sdělí pořizovatel do 30 dnů od vydání územního plánu hlavního města Prahy, zda bylo vyhověno zásadním připomínkám městské části proti návrhu územního plánu hlavního města Prahy, nebo sdělí důvody, pro které jim vyhověno nebylo.

    (11) Na  projednání  změn  územního plánu hlavního města Prahy se obdobně vztahují   ustanovení odstavců 1 až 10.

    (12) Pořizovatelem zpracovaná zpráva o uplatňování územního plánu hlavního města Prahy musí být     s městskými částmi před projednáním v zastupitelstvu hlavního města Prahy  projednána.

 

§ 25d

 

    (1) Na základě podnětu městské části předloží pořizovatel k projednání zastupitelstvu hlavního města Prahy návrh rozhodnutí o pořízení regulačního plánu pro území příslušné městské části.

    (2) Návrh zadání regulačního plánu, na základě kterého rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy o jeho pořízení, zašle pořizovatel příslušné městské části. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání regulačního plánu uplatní městská část u pořizovatele své požadavky. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží.

    (3) Po společném projednání regulačního plánu s dotčenými orgány doručí pořizovatel  veřejnou vyhláškou návrh regulačního plánu 30 dnů předem příslušné městské části. Městská část zajistí vystavení návrhu regulačního plánu k nahlédnutí nejméně 15 dnů přede dnem veřejného projednání, a to po dobu 30 dnů.

    (4) Pořizuje-li se regulační plán z podnětu, zajistí pořizovatel v součinnosti s příslušnou městskou částí označení dotčené plochy tabulí se základními informacemi o návrhu regulačního plánu nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání, případně je-li řešená plocha mimo zastavěné území, nebo je-li zvlášť rozsáhlá, vyvěsí se informace    na místě určeném pořizovatelem.                                

    (5) Městská část může podat připomínky proti návrhu regulačního plánu nejpozději při veřejném projednání.   K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží.

   (6) Pokud městská část ve svém vyjádření k návrhu regulačního plánu uplatňuje připomínky, které považuje   za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy „tuto připomínku považuje městská část za zásadní“. Pořizovatel v rámci vyhodnocení zpracuje návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu, který bude za účasti městské části projednán ve výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy a následně předložen včetně  návrhu na vydání regulačního plánu zastupitelstvu hlavního města Prahy.

    (7) Konečné rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu  náleží zastupitelstvu hlavního města Prahy. Rozhodne-li zastupitelstvo hlavního města Prahy o změně nebo zrušení rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu, zajistí pořizovatel uvedení regulačního plánu do souladu     se zněním rozhodnutí. Do té doby nelze podle regulačního plánu v dotčeném území městské části rozhodovat.

    (8) Městské části, která podala připomínky podle odstavce 6, sdělí pořizovatel do 30 dnů od vydání regulačního plánu, zda bylo vyhověno zásadním připomínkám městské části proti návrhu regulačního plánu nebo sdělí důvody, pro které jim vyhověno nebylo.

    (9) Při pořizování změny  regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle ustanovení odstavců 1 až 8.“.

 

4. V části sedmé  nadpis hlavy V zní: 

Projednání programů rozvoje městských částí“.

 

5. § 38 se zrušuje.

 

6. V příloze č. 4 v části A se za  položku č. 438 vkládá nová položka č. 439, která  zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

439.

zákon č. 183/2006 Sb.

6 odst. 1 písm. f)

dotčený orgán v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území

 

Dosavadní položka č. 439 se označuje jako položka č. 440.

 

7. V příloze č. 4 v části A se doplňuje položka č. 441, která  zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

441.

zákon č. 183/2006 Sb.

21 odst. 1 písm. a)

úřad územního plánování poskytující jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

 

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov    2157/6    148

  Žižkov    2157/7    177

  Žižkov    2183/157   73

  Žižkov    2183/158    671

  Žižkov    3566/19   716

  Žižkov    3628/2    1767

 včetně staveb terénních a sadových  úprav a drobné architektury na pozemcích,  které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře    3     126

 Košíře    4      2028

 Košíře    5/1(id. 87/216)   320

 Košíře    5/2    419    1264

 Košíře    7/1    1126

 Košíře    7/2    137    1264

 včetně stavby  skladu  (kolny)  na  parc. č. 7/1,  staveb  terénních  a  sadových  úprav a drobné  architektury      na  pozemcích,  které  nejsou   předmětem zápisu v KN

 

Smíchov    2396/5    16“.

 

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet:

„Holešovice    628/2    107

  Holešovice    2293/1    3479

  Holešovice    2293/4    131

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy    378/1 (id.3/40)   644

 Kobylisy    378/2 (id.3/40)    75

 Kobylisy    378/3 (id.3/40)    36

 Kobylisy    378/4 (id.3/40)    1087

 Kobylisy    378/5 (id.3/40)    36

 Libeň    49/2   (id.1/4)    9

 Čimice    412/6     289

 Čimice     412/7     220

 Čimice    404/46    23

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice    4/2    1364

  Záběhlice    2001/7    1

  včetně komunikace a staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

13. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov    2823    1119

 Chodov    2845/1    5678

 Chodov    2889/2    1095

 Chodov    2807/1    1204

 Chodov    2807/4   659

 Chodov    226   2314

 Chodov    230/1    4259

 Chodov    3336/73    3812

 Chodov    3336/75    5043

 Chodov    3336/76    182

 Chodov    3336/70    706

 Chodov    3341/70    11888

 Chodov    3341/72    4253

 Chodov    3341/73    3137

 Chodov    251/130    3689

 Chodov    3341/69    4358

 Chodov    397/223    215

 Chodov    397/224    160

 Chodov    397/225    439

 Chodov    397/226    10939

 Chodov    397/228    829

 Chodov    397/200    479

 Chodov    397/25    7509

 Chodov    397/26    216

 Chodov    397/27    194

 Chodov    397/28    172

 Chodov    2616     4336

 Chodov    2617     721

 Chodov    2618     394

 Chodov    2730    2267

 Chodov    2729    1859

 Háje     536/122    1932

 Háje    536/123    1419

 Háje    648/1       11466

 Chodov    2365/8    380

 Chodov    2365/11    158

 Chodov    2365/19    37

 Chodov    2365/20    166

 Chodov    2365/21    338

 Chodov    2365/22    47

 Chodov    2365/23    48

 Chodov    2365/24    149

 Chodov    2365/25    83

 Chodov    2365/26    57

 Chodov    2365/27    58

 Chodov    2366/1    260

 Chodov    2374/3    357

 Chodov    2374/26    206

 Chodov    2476    282

 Chodov    2477    283

 Chodov    2478    275

 Chodov    2479    283

 Chodov    2492     368

 Chodov    2493     356

 Chodov    3016/3       18

 Háje    583/53    125

 Háje     583/57      118

 Háje    1053    275

 Háje    1195/3     98

 Háje    1196    264

 Háje     1197/3       69

 včetně stavby parkoviště na parc.č. 2807/1, 2807/2, 2807/3 a 2807/4 v k.ú. Chodov, ostatních staveb (zejména   parkovišť),  terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

14. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 12  na konci doplňuje tento výčet:

„Cholupice

 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 v pořizovací hodnotě  5 759 600 Kč“.

 

15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky    1080/116    5

 Stodůlky    1080/117   5

 Stodůlky    150/47    263

 Stodůlky    150/48    260

 Stodůlky    150/49    258

 Stodůlky    150/50    258

 Stodůlky    150/51    276

 Stodůlky    151/226    258

 Stodůlky    151/236    219

 Stodůlky    1852/12    69

 Stodůlky    1852/13    14

 Stodůlky    2780/81    765    2323

 Stodůlky    2780/82    3391

 Stodůlky    2780/193    190

 Stodůlky    2780/205    62

 Stodůlky    2780/285    3260

 Stodůlky    2780/286    764    2474

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Černý Most    221/296    223

 Černý Most    221/341    185

 Hloubětín    837/7    295

 Hloubětín    2499/17    804

 Hloubětín    2499/18    681

 Hostavice    888/7    528

 Hostavice    888/8    1137

 Hostavice    888/9    127

 Hostavice    889/3    440

 Kyje   2717/1    5577

 Kyje    2717/3     59

 Hloubětín    566/2     229

 Hloubětín    566/3      226

 Hloubětín    566/4     237

 Hloubětín    566/5     243

 Hloubětín    566/6     235

 Hloubětín    566/7    302

 Hloubětín    566/8     309

 Hloubětín    566/9     238

 Hloubětín    566/10       239

 Hloubětín    566/17    312

 Hloubětín    566/18     309

 Hloubětín    566/19    308

 Hloubětín    566/22    220

 Hloubětín    566/23    220

 Hloubětín    566/27    561

 Hloubětín    566/28    227

 Hloubětín    566/29    483

 Hloubětín    566/30    125

 Hloubětín    566/31    358

 Hloubětín    566/33    569

 Hloubětín    566/34     321

 Hloubětín    566/52    753

 Hloubětín    566/53    24

 Hloubětín    566/54    354

 Hloubětín    566/55    1086

 Hloubětín    566/56    389

 Hloubětín    566/57    35

 Hloubětín    566/58    534

 Hloubětín    566/59    372

 Hloubětín    566/60    340

 Hloubětín    566/64    331

 Hloubětín    566/66    530

 Hloubětín    566/68    355

 Hloubětín    566/69    56

 Hloubětín    566/70    1348

 Hloubětín    566/71     823

 Hloubětín    566/72    36

 Hloubětín    566/73     666

 Hloubětín    566/75    499

 Hloubětín    566/78    1084

 Hloubětín    566/80    1121

 Hloubětín    566/83    133

 Hloubětín    566/84    25

 Hloubětín    566/85     39

 Hloubětín    566/86    113

 Hloubětín    566/87    459

 Hloubětín    566/92    1167

 Hloubětín    566/93    404

 Hloubětín    566/94      700

 Hloubětín    566/95     1190

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

17. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 15  na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Měcholupy

  1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě    1 143 938 Kč“.

 

18. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet:

„Dubeč    1909    2457

  Dubeč    1911    1178

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

19. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet:

„Ďáblice    1731/6    1185

 včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

20. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Kolovraty  na konci doplňuje tento výčet:

„Kolovraty

 1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

21. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice

 1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě 1 143 938 Kč“.

 

22. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Lysolaje  na konci doplňuje tento výčet:

„Lysolaje

 1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

23. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Nedvězí na konci doplňuje tento výčet:

„Nedvězí    8/11   215

 Nedvězí    8/12    361

 Nedvězí    8/13    5

 Nedvězí    8/14    2

 Nedvězí    8/15    182

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

24. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:

„Radotín    915/4    1103

 Radotín    1778/1    51

 Radotín    1778/2    127

 Radotín    1778/3   45

 Radotín    1778/5   29

 Radotín    1779/1   370

 Radotín    1780   60

 včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

25. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17  na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy    1142/77     899

 Řepy    1142/89     9617

 Řepy    1142/274    73

 Řepy    1142/288    23

 Řepy    1142/101    549

 Řepy    1142/102    220

 Řepy    1142/113    6413

 Řepy    1142/257    1996

 Řepy    1142/258    489

 Řepy    1142/259    314

 Řepy    1142/260    1179

 Řepy    1142/291    51

 Řepy    1142/292    50

 Řepy    1142/293    31

 Řepy    1142/295    1625

 Řepy    1142/263    7243

 Řepy    1142/92    1118

 Řepy    1142/109    4866

 Řepy    1293/11    506

 Řepy    1293/18     2750

 Řepy    1293/24    1216

 Řepy    1293/226    44

 Řepy    1234/45    6024

 Řepy    1293/15     477

 Řepy    1293/37    87

 Řepy    1142/73    1045

 Řepy    1142/236    207

 Řepy    1142/237    999

 Řepy    1142/310    558

 Řepy    1142/327    257

 Řepy    1149/31    450

 Řepy    1149/42     585

 Řepy    1149/45    118

 Řepy    1149/46    63

 Řepy    1149/47    117

 Řepy    1149/48    68

 Řepy    1149/49    54

 Řepy    1149/50    78

 Řepy    1149/51    52

 Řepy    1149/52     79

 Řepy    1149/53    53

 Řepy    1149/54     132

 Řepy    1149/83     14    budova bez č. pop., č. evid.

 Řepy    1149/84    9    budova bez č. pop., č. evid.

 Řepy    1234/14     5454

 Řepy    1234/15     486

 Řepy    2031    412

 Řepy    1234/8    34129

 Řepy    1234/61    8506

 Řepy    1234/135 (id.55/64)    98

 Řepy    1234/134 (id.55/64)    1608

 Řepy    593/2 (id.1/4)    1534

 Řepy    1388/4 (id.1/4)    5

 Řepy    1392/4 (id.1/4)    1634

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

26. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Satalice  na konci doplňuje tento výčet:

„Satalice

 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 v pořizovací hodnotě  5 759 600 Kč“.

 

27. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy    553    667    206

  Hlubočepy    554   3565

  včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou  předmětem zápisu     v KN“.

 

28. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Břevnov    3677/7    4

  Dejvice

  stavba  slavnostního osvětlení zříceniny Baba na parc. č. 2481, 2485, 2486, 2487/1, 2488/17 v k.ú. Dejvice,    v pořizovací hodnotě  799 736,74 Kč“.

 

29. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Libeň    3098/3    831

 Vysočany    1981    1175“.

 

30. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov

  stavba 6 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů na pozemku parc. č. 2519/1 v k. ú. Chodov    v ul. Křejpského, v pořizovací hodnotě 511 639 Kč

  stavba 33 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů na pozemcích parc. č. 229/2, 229/5, 229/12, 229/13, 2330/1 v k. ú. Chodov, v pořizovací hodnotě 1 969 286 Kč“.

 

31. V příloze č. 7 části B se v části Praha - 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany    2511/1    1496

 včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které  nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

32. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Březiněves na konci doplňuje tento výčet:

„Březiněves

  stavba veřejného osvětlení  v parku u sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 28, 29, 30, 31, 32, 33 v k. ú. Březiněves, v pořizovací  hodnotě  181 669 Kč“.

  

33. V příloze č. 10 se za bod  30 vkládají body  31 a 32, které včetně nadpisu znějí:

„31. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území   parc. č.      výměra (m2)

Chodov    230/1   4259

 

b) MČ Praha 11 se zavazuje, že zajistí oddělovací geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 230/1 v k. ú. Chodov, která zasahuje do komunikace ul. V Benátkách, Starochodovská, a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného pozemku zastavěného  stavbou této komunikace ze svěřené správy.

 

32. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území        parc. č.     výměra (m2)

Chodov    3336/73    3812

Chodov    3336/75    5043

Chodov    3336/76    182

Chodov    3336/70    706

Chodov    3341/70    11888

Chodov    3341/72    4253

Chodov    3341/73    3137

Chodov    251/130    3689

Chodov    3341/69    4358

Chodov    397/223    215

Chodov    397/224    160

Chodov    397/225    439

Chodov    397/226    10939

Chodov    397/228    829

Chodov    397/200    479

Chodov    397/25    7509

Chodov    397/26    216

Chodov    397/27    194

Chodov    397/28    172

Chodov    2616     4336

Chodov    2617      721

Chodov    2618      394

Chodov    2730     2267

Chodov    2729     1859

Háje        536/122    1932

Háje        536/123    1419

Háje        648/1        11466

 

b) Městská část Praha 11 je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou na pozemky uvedené v písmenu a) převést  na účet hlavního města Prahy 50 % z celkové prodejní ceny pozemků, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy    nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemek parc. č. 2729 v k. ú. Chodov uvedený v písmenu a)  na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než  zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy oddělovací geometrický plán na oddělení stavby chodníku včetně pruhu zeleně podél Hviezdoslavovy - Hněvkovského  ulice,  a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného  pozemku ze svěřené správy.

 

d) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemek parc. č. 536/123 v k. ú. Háje uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než  zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy oddělovací geometrický plán na oddělení stavby chodníku,  který je součástí komunikace Výstavní ulice, a požádá hlavní město Prahu    o odejmutí nově odděleného  pozemku ze svěřené správy.

 

e) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemek parc. č. 648/1 v k. ú. Háje uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu do doby, než  zajistí po dohodě s TSK hl. m. Prahy  oddělovací geometrický plán na oddělení  části komunikace Plickova, zastavěné průjezdním tahem Výstavní - Plickova, a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného  pozemku ze svěřené správy. “.

 

Dosavadní body 31 až  48 se označují jako body 33 až 50.

 

34. V příloze č. 10 se za bod  44 vkládá bod 45, který včetně nadpisu zní:

„45. Městská část Praha 17

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území      parc. č.      výměra (m2)

Řepy    1234/14   5454

 

b) Městská část Praha 17 je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí osobou na pozemek uvedený v písmenu a) převést  na účet hlavního města Prahy 50 % z celkové prodejní ceny pozemku, přičemž prodej bude uskutečněn minimálně za cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy    nebo za kupní cenu, pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

c) Městská část Praha 17 se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) bude využíván  pouze pro veřejnou funkci.“.

 

Dosavadní body 45 až 50 se označují jako body  46 až 51.

 

 

 

  

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu  2009.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy