7.

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

 

kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 5. 2009, vydat podle  § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. I

 

          V § 6 obecně závazné vyhlášky č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy, se slova „území městské části Praha 1 a“ zrušují.

 

            Čl. II

 

          V § 8 obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy, se slova „území městské části Praha 1 a“ zrušují.

                                                                                  

                                                                                   Čl. III

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

                                                        náměstek primátora hlavního města Prahy