Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1994 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - XV. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 29/1994 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 48/1997 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

1. V příloze č. 1 popis území městské části Praha 13 zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

Území městské části Praha 13 je tvořeno těmito katastrálními územími (celými nebo částí) Stodůlky, Třebonice, Jinonice, Řeporyje s těmito hranicemi:
Od jižního okraje ulice Na Radosti na hranici hl.m. Prahy směrem východním po severním okraji nájezdové komunikace na Rozvadovskou spojku, dále po severním okraji Rozvadovské spojky až ke k.h. Třebonice - Stodůlky, dále po této k.h. k TKÚ Třebonice - Stodůlky - Zličín, dále po k.h. Stodůlky - Zličín k TKÚ Zličín - Řepy - Stodůlky, dále po k.h. Řepy - Stodůlky (na jižním okraji Plzeňské) k TKÚ Stodůlky - Motol - Řepy, dále po k.h. Motol - Stodůlky k TKÚ Motol - Jinonice - Stodůlky, dále po k.h. Jinonice - Stodůlky k ulici Řeporyjské, odtud dále (stále po k.h. Stodůlky - Jinonice) k severozápadnímu rohu oplocení objektu č.p. 520, dále podél západního okraje objektu směrem k jihu do ulice K nové vsi, dále ulicí K nové vsi, ulicí K Opatřilce a z jejího jihovýchodního oblouku směrem jižním na k.h. Jinonice - Holyně, dále po k.h. Jinonice - Holyně k TKÚ Jinonice - Holyně - Stodůlky, dále po k.h. Holyně - Stodůlky k TKÚ Holyně - Stodůlky - Řeporyje, dále po k.h. Stodůlky - Řeporyje k jižnímu okraji Jeremiášovy, dále po jižním okraji Jeremiášovy směrem severozápadním ke křižovatce s rozestavěnou budoucí komunikací U Jinočan, dále pokračuje po severním okraji této komunikace jihozápadním směrem až na hranici hl.m. Prahy, dále po hranici hl.m. Prahy směrem severozápadním až k jižnímu okraji ulice Na Radosti.”

2. V příloze č. 1 záhlaví popisu území městské části Praha Zličín zní:

“Území městské části Praha - Zličín je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Zličín, Sobín,Třebonice s těmito hranicemi:”


3. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Řeporyje zní:

“ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ŘEPORYJE

Území městské části Praha - Řeporyje je tvořeno těmito katastrálními územími (celými nebo částí) Řeporyje, Stodůlky, Třebonice, Zadní Kopanina s těmito hranicemi:
Od severního okraje rozestavěné budoucí komunikace U Jinočan na křižovatce s Jeremiášovou směrem jihovýchodním po jižním okraji Jeremiášovy až ke k.h. Stodůlky - Řeporyje, dále po k.h. Stodůlky - Řeporyje k TKÚ Stodůlky - Řeporyje - Holyně, dále po k.h. Řeporyje - Holyně k TKÚ Řeporyje - Holyně - Slivenec, dále po k.h. Řeporyje - Slivenec k TKÚ Řeporyje - Slivenec - Zadní Kopanina, dále po k.h. Zadní Kopanina - Slivenec k TKÚ Zadní Kopanina - Slivenec - Radotín, dále po k.h. Radotín - Zadní Kopanina na hranici hl.m. Prahy, dále po hranici hl.m. Prahy k severnímu okraji rozestavěné budoucí komunikace U Jinočan, dále po severním okraji této komunikace až na křižovatku s Jeremiášovou.”

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1998


RNDr. Jan Koukal, CSc.,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy