Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.5.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl. m. Prahy,

se doplňuje takto:

1. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Krč
1307/1
247
- -
Krč
1285/42
158
- -
Krč
2869/73
214
- -

2. V odstavci 09) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území:
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop
Movitý majetek (Kč)
Libeň
3022
930
- -
Libeň
3023
810
- -
Libeň
3030
1428
- -
Libeň
3031
385
- -
Libeň
3032
11797
- -
Libeň
3033
1240
- -
Libeň
3035
1307
- -
Libeň
3894
5504
- -
Libeň
3895
1482
- -
Libeň
3896
200
- -
Vysočany
1942/1
390
- -

včetně staveb na pozemcích (zpevněné asfaltové plochy)
Katastrální území
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Vysočany
160/3
718
- -
Vysočany
160/4
145
- -
Vysočany
1942/4
6
- -
Vysočany
1942/5
27
- -

3. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Chodov
229/2
14131
- -
 
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.6.1998.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy