Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.2.1998 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl.1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazby místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Poplatníka, předmět poplatku a promlčení upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní právní předpisy 2).


Čl.2

Sazba poplatku


1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí na tři měsíce :
a) 5.000 Kč pro celé území hlavního města Prahy, jedná-li se o výherní hrací přístroj umístěný v herně,
b) 10.000 Kč pro celé území hlavního města Prahy, jedná-li se o výherní hrací přístroj umístěný v jiném zařízení mimo hernu.

V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vybrán v poměrné výši.

2. Hernou se pro účely této vyhlášky rozumí místnost (soubor místností) určená k provozování výherních hracích přístrojů, která je pro tento účel zřízena a stavebně oddělena od ostatních prostor stavby, v které je po celou dobu provozování výherních hracích přístrojů zajištěn provozovatelem stálý dozor a do které není umožněn vstup osob mladších 18 let, a to ani v doprovodu dospělých osob a je v ní umístěno nejméně 6 provozovaných výherních hracích přístrojů.Čl.3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje.Čl.4

Ohlašovací povinnost


1. Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení provozu výherního hracího přístroje.

2. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svůj plný název (obchodní jméno), sídlo, identifikační číslo organizace a též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je rovněž povinen, v případě ukončení provozu před uplynutím období, na které byl provoz výherního hracího přístroje povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení provozu, správci poplatku.

4. Poplatník je povinen oznámit každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.


Čl.5

Splatnost poplatku


1. Poplatek je splatný:

a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejdéle tří měsíců poslední den druhého měsíce období, na které byl provoz výherního hracího přístroje povolen.

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu od tří do šesti měsíců ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu ve třech měsících, a to vždy poslední den druhého měsíce daného období,

c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu od šesti měsíců do jednoho kalendářního roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to vždy poslední den druhého měsíce příslušného čtvrtletí.

2. Připadne-li splatnost dle odst.1 na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.

3. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.


Čl.6

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku


1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné k vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje podle zvláštních právních předpisů 3).

2. Městské části, které vykonávají správu poplatku, provádějí kontrolu dodržování podmínek rozhodných pro vybrání poplatku a jeho správného placení.

3. Příjmy z poplatku jsou příjmem příslušné městské části, v jejímž územním obvodu je výherní hrací přístroj provozován.


Čl.7

Sankce


Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 4).


Čl.8

Přechodná ustanovení


Poplatník je povinen písemně, ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky, ohlásit správci poplatku provozování výherního hracího přístroje, povoleného před účinností této vyhlášky.


Čl.9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.března 1998RNDr. Jan Koukal, CSc. v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy


l) Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon ČNR č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona ČNR č.70/1994 Sb.

4) § 37 a § 37a zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.