Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.6.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Příloha č. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č.76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hl.m. Prahy - VII. část, ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.20/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.24/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.25/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.30/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.36/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.38/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.40/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.46/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.47/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.50/1997 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.10/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.14/1998 Sb.hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č.18/1998 Sb.hl.m. Prahy

se doplňuje takto:

V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území:
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Bohnice
840/42
4114
.
.
Bohnice
840/43
290
536
Bohnice
840/44
237
.
.
Bohnice
840/45
580
.
.

Čl.2

Městská část Praha 8 přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního aktualizovaného projektu č. 30477 a zák. č. 92/91 Sb. související s převáděným majetkem.

Čl. 3


Svěřený majetek bude městská část Praha 8 využívat k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let.

Čl.4


Městská část Praha 8 má povinnost, na žádost zdravotní pojišťovny, uzavřít s ní smlouvu na poskytování zdravotní péče v rámci své odborné způsobilosti, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Čl.5


Městská část Praha 8 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu.

Čl.6


V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha 8 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v Čl.III ve výši aktuální účetní dohody.

Čl.7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.7.1998.RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy