Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 9.7.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1998 Sb. hl.m. Prahy
se doplňuje takto:

V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území:
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Žižkov
1780/8
136
.
.
Žižkov
4223/5
1931
.
.

 
Čl.2
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.7.1998.
 
 
RNDr. Jan K o u k a l, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy
 
Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy