Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.5.1998 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 11 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, pozemkem parc.č. 397/517 a budovou č.pop. 1835 v k.ú. Chodov, se odnímá 1) .
 
Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 11 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k nemovitostem a následného sjednocení údržby a správy kolektorových zařízení na území hl.m. Prahy jedním právním subjektem, t.j. Kolektory Praha.

Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 11 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.1998.



RNDr. Jan K o u k a l, CSc.,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Odkazy:
1) čl. 10 odst.1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII: část