Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.1.1998 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII: část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl.m. Prahy,
Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy
se doplňuje takto:


1. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop
Movitý majetek
(Kč)
Chodov
---
---
1566
---

2. V odstavci 55) v 6. řádku se vypouštějí slova :
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop
Movitý majetek(Kč)
Uhříněves
1435/2
19
---
---
 
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.2.1998.RNDr. Jan K o u k a l, CSc. v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy