Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 31.3.1998 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m.Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1994 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1995 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1995 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1995 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1995 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1996 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1996 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1996 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1996 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1997 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1997 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1997 Sb. hl.m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1997 Sb. hl.m.Prahy
se mění a doplňuje takto

1. Příloha č. 2 se doplňuje o:

IV. Městská část Praha 4
5. Výstavba tramvajové vozovny a souvisejících zařízení v území mezi ulicí Modřanskou a žel. tratí, západně od ul. Českosl. exilu.
6. Rekonstrukce ul. “Zelený pruh” od ul. Na Zemance po křižovatku A.Staška a Na Strži včetně.

V. Městská část Praha 11
3. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám - Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.

VI. Městská část Praha 12
9. Výstavba tramvajové vozovny a souvisejících zařízení v území mezi ulicí Modřanskou a žel. tratí, západně od ul. Českosl. exilu.
10. Výstavba stanice jednotného integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy v území mezi ul. Vazovovou a Kolarovou.
11. Vybudování vedení 4x100 kV Chodov-Lhotka v úseku od ul. Libušské v P-Libuši k ul. Lhotecké v P-12.
12. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

VIII. Městská část Praha - Libuš
5. Vybudování vedení 4x100 kV Chodov-Lhotka v úseku od ul. Libušské v P-Libuši k ul. Lhotecké v P-12.
6. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

X. Městská část Praha - Újezd
2. Vybudování protihlukového valu v území mezi osadou Kateřinky a dálnicí D1.

XI. Městská část Praha 5
13. Transformovna 110/22 kV - Smíchov včetně staveb souvisejících.

XII. Městská část Praha - Lochkov
1. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XV. Městská část Praha - Radotín
7. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XVII. Městská část Praha - Slivenec
2. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XVIII. Městská část Praha - Velká Chuchle
14. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XIX. Městská část Praha - Zbraslav
3. Rekonstrukce Lahovického mostu přes Berounku včetně předmostí a staveb souvisejících.
4. Výstavba silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - dálnice D1 v hranicích hl.m.Prahy.

XXI. Městská část Praha 6
8. Rekonstrukce ul. Bělohorské a Karlovarské v úseku Falcká-Drnovská, podél ul. Zličínské včetně tramvajové smyčky.
9. Stavba transformovny 110/22kV včetně kabelových rozvodů z Vokovic ke stáv.trafostanicím směr Ruzyně, Dejvice a Lysolaje.

XXII. Městská část Praha - Lysolaje
1. Stavba transformovny 110/22kV včetně kabelových rozvodů z Vokovic ke stáv.trafostanicím směr Ruzyně, Dejvice a Lysolaje.

XXV. Městská část Praha - Řepy
3. Rekonstrukce ul. Bělohorské a Karlovarské v úseku Falcká-Drnovská, podél ul. Zličínské včetně tramvajové smyčky.

XXVII. Městská část Praha 7
4. Výstavba ústřední stanice HZSP a integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy v území mezi ul. Argentinskou, Plynární, U staré plynárny a stadionem.

XLI. Městská část Praha 14
15. Rekonstrukce ul. Broumarské od ul.Českobrodské k novému přemostění Rokytky.

XLVI. Městská část Praha 10
9. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám- Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.

L. Městská část Praha 15
3. Výstavba tepelných napaječů v úseku od teplárny Malešice po křiž. K Horkám- Mírového hnutí a dále do objektů stáv.blok.kotelen JM I a JM II.

2. V příloze č.2 se v části XLVI. vypouští položka č. 7 a dosavadní položky č. 8 a 9 se označují jako položky č. 7 a 8.

3. Příloha č. 3 se doplňuje o:Praha 2

864

k.ú. Vinohrady

Americká ulice.

Výstavba rodinných domů s parkingem v podzemí.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) OV v severní části území šířku 20 m; podél ul. Americké max. 35 m.
2) PNP = 3 + ustup. podl.
3) V jižní části plocha OC cca 25x25 m


Praha 3
904

k.ú. Žižkov

Jeseniova-Prokopova

Výstavba obytná s vybaveností.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) PNP=4; KZP=0,4; KZ=0,35
2) Respektovat RR trasu:ÚTB Praha - CREDITANSTALD (Široká ul.)
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


912

k.ú. Vinohrady

Území Vinohradských vodojemů mezi ul. Korunní - Šrobárovou a Slezskou

Výstavba obytně administrativních objektů.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) ŠUP v ul. Slezské = 18 m, v ostatních ulicích 20 m. V prostoru vymezeném prodlouženými stav. čarami ul. Čáslavské směrem jižně od ul. Slezské je zástavba vyloučena, stejně jako podél ul. Korunní. Obecně hloubka nové zástavby max. 18 m od ul. čáry.
2) Při ul. Šrobárově PNP=4+1, pro ostatní zástavbu HŘ=297 m n.m., VS=303 m n.m., úhel alfa=40°.
3) Stavbou nesmí být narušen provoz stávajících vodojemů.
4) V přilehlých komunikacích rekonstruovat aleje.
5) Respektovat RR trasu: RKS Strahov - RS Bedřichov.
6) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 4

835

k.ú. Hodkovičky

Území mezi ul. Modřanskou a žel. tratí, ohraničené na jihu areálem CHIRANY a na severu měnírnou DP.

Výstavba tramv. vozovny , stabilizace ploch nerušící výroby a služeb.

Dopravní plochy (DM,DP), technické vybavení (K), služeb a nerušící výroby (VN),izolační zeleň (IZ), liniová a malopl. zeleň (NM)

Regulativy:
1) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) Nepřipouští se výstavba skladů.


841

k.ú. Michle

Areál Pražské teplárenské a.s., západně od ul. Chodovské.

Stavebně technologické úpravy stáv. areálu.

Nerušící výroba a služby (VN), technické vybavení (T), zeleň liniová a malopl. (NM).

902

k.ú. Podolí

Území: Sinkulova-Pod Vyšehradem.

Dostavba měst. uliční fronty.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:
1) Pro OV: KZ=0,5
2) Stavby v OV a OC nesmí přesáhnout polovinu území mezi ul. Sinkulova a Ke svahu
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


928

k.ú. Nusle

Území Kongresového centra a okolí.

Stabilizace stáv. zástavby a zeleně.

Ostatní zvláštní - výstavní (ZV), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.pl.(PP).

Regulativy:

Pro plochu ZV: KZ=0,3


Praha 5

871

k.ú. Jinonice

Území severně od Radlické radiály.

Výstavba obytného souboru “Pod Vidoulí”s obchodním zázemím a zelení.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), přírodní nelesní plochy (NE).

Regulativy:

1) Pro OC obytné domy v jižní části pozemku:

KZP=0,4; KZ=0,5; PNP=3-4.

2) Pro OC rodinné domy v severní části pozemku (jen jedna řada):

řadové RD:KZP=0,26; KZ=0,6

izolované RD: KZP=0,15; KZ=0,8

PNP=2+ P
3) Pro OV: KZP=0,4; KZ=0,5; PNP=3-4
4) Plochou OV povede pěší propojení Nové Butovice-Vidoule s oboustrannou alejí podél komunikace.
5) Na severní hraně stabil.ploch nebude komunikace.
6) Pro VV: KZ=0,3
7) Podél komunikací založit aleje.
8) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


880

k.ú. Motol

Území Pod Kotlářkou

Výstavba bytů pro zdrav. personál, domov seniorů, rehabilitační centrum a ordinace.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:
1) KZP=0,3 ;PNP pro zástavbu ve svahu=4+U(při jižní fasádě objektu); KZ=0,5.
2) Respektovat RR trasu: RKS Strahov - RS Bedřichov


910

k.ú. Košíře

Areál Turbová

Rekonstrukce stáv.objektů k bydlení.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) KZP=0,10; PNP=2+P
2) Nepřipouští se nová výstavba v severní části pozemku.
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.

916

k.ú. Smíchov

Území mezi ul. Šermířskou a hranicí MČ P-6

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

1) KZP=0,2

Pro OC: PNP=3 (z ul. Šermířské) ; KZ=0,6

Pro SV: PNP=1(ze severu); KZ=0,3

2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 6
839

k.ú. Dejvice

Mezi ul. Na viničních horách a Na Karlovce.

Využití objektu k bytovým účelům.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:

Nová zástavba na pozemku se nepřipouští.


869

k.ú. Liboc

Mezi ul. Libocká a Rybničná

Výstavba nízkopodl. obytných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) PNP=2+P(U); KZ=0,8
2) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.


886

k.ú. Bubeneč

Areál Pražských papíren-Císařský mlýn.

Stabilizace podle konceptu ÚPn pro využití po útlumu výroby.

Ostatní zvláštní - sport (ZSP), liniová a maloplošná zeleň (NM).

Regulativy:
1) Jde o území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) KZ=0,7.


887

k.ú. Dejvice

Lokalita “Kotlářka” vymezená ul.Šáreckou, Na Míčance, Na Kotlářce.

Výstavba vilové zástavby a objektů pro sport.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní - sport (ZSP), parky a park.uprav.pl. (PP), liniová a malopl.zeleň (NM).

Regulativy:
1) KZP: OC=0,17; SV=0,2
2) KZ: OC=0,8; ZSP=0,3.


916

k.ú. Břevnov

Území mezi ul.Šermířskou a hranicí MČ P-6.

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

1) KZP=0,2

Pro OC: PNP=3 (ze Šermířské) ; KZ=0,6

Pro SV: PNP=1 (ze severu) ;KZ=0,3

2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


917

k.ú. Břevnov

Lokalita “Kajetánka”

Výstavba obchodně-administr. objektu.

Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav. plochy (PP).

Regulativy:
1) SV: KZP=0,65; PNP=3+U
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku, v objektu nesmí být umístěny obytné prostory.
3) Výstavba se nachází v území stavební uzávěry Břevnovské radiály - potřeba koordinovat přípravu výstavby.


922

k.ú. Břevnov

Rekonstrukce areálu “Ladronka”

Veřejné vybavení (VV)

Regulativy:
1) Připouští se pouze rekonstrukce stáv. zástavby.
2) Novou funkcí negativně nezatížit dopravně ani jinak řešené území.
3) Památkově chráněné území - konzultovat ve všech fázích s orgány ochrany památek.


925

k.ú. Dejvice

Výstavba ubytovacího zařízení uvnitř areálu stávajícího Baptistického semináře.

Ostatní zvláštní (ZO)

Regulativy:

Zastavěná plocha a zpevněná plocha max. 350 m2; PNP=2+P; sedlová střecha.


Praha 7

845

k.ú. Holešovice

Roh ul. Argentinská - Plynární

Výstavba ústřední stanice HZSP a integrovaného záchranného systému hl.m.Prahy .

Veřejné vybavení (VV) - podmíněno US

Regulativy:

KZ=0,3.


872

k.ú. Bubeneč

Bývalá zásobní zahrada mezi Stromovkou a nám. Pod Kaštany.

Výstavba zastupitelského úřadu.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy:

KZP=max. 0,13; KZ=0,72; PNP=3; VHZ=11,2 m.


Praha 8

876

k.ú. Střížkov

Území mezi ul. Tupolelova, Opočenská, Cínovecká a lokalitou “Na pramenech”.

Výstavba plaveckého centra, obchodního areálu, adminstr.centra a bydlení.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nerušící výroby a služeb (VN), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZOB,ZO), dopravní pl. (DP), parky a park.uprav.pl. (PP), izolační zeleň (IZ),doprav. pl. (DS1,2) - podmíněno US.

Regulativy:

1) Pro SV13: KZ=0,5; KZP=0,12; KPP=0,53; PNP=5

Pro ZO21: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VV20: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,63; PNP=3

Pro ZO 26: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VN9: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,28; PNP=2

ProSV8: KZ=0,45; KZP=0,2; KPP=0,85; PNP= 5

Pro ZOB7: KZ=0,2; KZP=0,56; KPP=0,64; PNP=2

Pro SV5: KZ=0,5; KZP=0,25; KPP=0,75; PNP=3

Pro OV1: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,77; PNP=6

Pro OV15: KZ=0,55; KZP=0,16; KPP=0,8; PNP=6

Pro OV47: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro OV48: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro VV46: KZ=0,5; KZP=0,1; KPP=0,32; PNP=3

Pro ZOB22: KZ=0,03; KZP=0,7; KPP=0,85; PNP=2

Pro SV27: KZ=0,04; KZP=0,48; KPP=0,7; PNP=3

Pro ZO34: KZ=0,5
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Podél komunikací založit aleje.
4) Uvažovat parkoviště se zelení.


908

k.ú. Čimice, Kobylisy

Stabilizace dle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha.
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m.


909

k.ú. Bohnice

Stabilizace dle US Troja-Podhoří

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), rekreačně využ.lesy (LR), sady, vinice,zahrady (PS), zvláštní sloužící odd. (ZSO), louky (NL), přírodní nelesní(NE)

Regulativy:
1) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova - RS Milešovka
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Pro OC1: KZP=0,1; max.výška římsy = 6,5 m
4) Pro OC2: KZP=0,1; max.výška římsy = 5,0 m
5) Pro OC3: KZP=0,075; max.výška římsy =7,0 m


913

k.ú. Troja

Areál Šutka - jižně od ul. Čimická.

Dostavba sportovního areálu.

Ostatní zvláštní - sport (ZSP), přírodní nelesní pl. (NE), izolační zeleň (IZ)

Regulativy:

KZ=0,5


927

k.ú. Libeň

Areál “Pekařka”.

Výstavba obytného souboru.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), přírodní nelesní pl. (NE).

Regulativy:

1) Pro OC1: KZP=0,13; KZ=0,7; PNP=4

pro OC2: KZP=0,19; KZ=0,6; PNP=6
2) Součástí ploch čistě obytných bude 5-ti třídní MŠ integrovaná s 1-2 třídou 1. st. ZŠ min. 0,2 ha.
3) Výstavba min. 50 m od lesa.
4) Podél hlavních komunikací založit aleje.


Praha 9

852

k.ú. Libeň, Vysočany

Stabilizace dle projednané US Libeň-Vysočany.

Čistě obytné (OC), smíšené měst.jádra (SMJ), všeobecně smíšené (SV), všeobecně obytné (OV), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO),veřejná prostranství (DVP), dopr.pl. (DP), nerušící výroba a služby (VN), parky a park.upr.pl. (PP), liniová a malopl.zeleň (NM), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


911

k.ú. Vysočany

Areál severně od ul. Mladoboleslavská.

Výstavba výstaviště - I.etapa.

Ostatní zvláštní - veletržní, výstavní a kongresové území (ZV).

Regulativy:

Před zahájením územního řízení doložit US projednanou pořizovatel ÚPD.


919

k.ú. Prosek

Území vymezené ul. Lovosická, Kytlická, průmysl.polookruhem a ul. Prosecká.

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), důležité sběr.komun.a měst.tř. (DS2),ostatní zvláštní - sport.komplexy (ZSP), dopr.pl. - garáže (DG), parky a park.upr.pl. (PP), přírodní nelesní pl. (NE), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) pro OC: KZ=0,6; KZP=0,18; KPP=0,72; PNP=max.4
2) pro SV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=1,0; PNP=4-6
3) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


926

K.ú. Libeň

Lokalita “Podvinný mlýn”.

Výstavba obytného souboru.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.pl. (PP), přírodní nelesní pl. (NE), sady, vinice, zahrady (PSA).

Regulativy:
1) KZP=0,15; KZ=0,75; KPP=0,4; PNP=4
2) Podmínkou je soliterní forma zástavby
3) Část pozemku leží v inundačním území Rokytky, při výstavbě je nutno postupovat podle usn. RZHMP č.641 z 10.5.1994 “k návrhu zásad pro výstavbu v zaplavovaných územích s taxativně uvedenými druhy povolených činností”.
4) Jižní hranice plochy OC bude upřesněna podrobnější dokumentací k ÚR.
5) Respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 podle zákona 222/94Sb. (přeložka plynovodu nebo přeložka regul. stanice se změnou na STL plynovodu).
6) Součást výstavby bude most.
7) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


929

k.ú. Hrdlořezy

Území mezi ul. Českobrodská a Rokytkou obytný soubor “Rokytka”

Oprava regulativů plochy č.1 změny ÚPn č. 488/V v souladu s okolní zástavbou.

Všeobecně obytné (OV)

Regulativy pro plochu 1:

způsob zástavby - rostlá struktura formou respektující přímý kontakt s památkově chráněnou histor.zástavbou Hrdlořez.

KZP=0,3; KZ=0,4;PNP= 2+P (event.akcent 3 podl.)tvarovaná střecha(sedlová, šikmá)


Praha 10

856

k.ú. Záběhlice

Lokalita “Na Chodovci” západně od ul. U záběhlického zámku a severně od ul. Blažimská.

Výstavba obytné skupiny.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE) louky (NL), liniová a malopl. zeleň (NM), parky a park.upr.pl. (PP).

Regulativy:

1) Pro OC 1,2: KZP=0,2; PNP=2+P
2) pro OC 3,4: KZP=0,3; PNP=2+P-4 (v okolí ul.Blažimské)
3) KZ=0,7
4) Na rozhraní OC1 a OC3 bude PP o rozloze 1,0 ha.


865

k.ú. Záběhlice

Mezi ul. Hyacintová a U Zahradního města

Výstavba obytného domu.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:
1) KZP=0,29; KZ=0,5; PNP=proměnlivé 3-6+P(terasovitě ustup.dům)
2) Přes plochu změny bude umožněn veřejný průchod od ul. Práčské do ul. Hyacintové a K Chaloupkám.
3) Napojení na ul. Práčskou bude jihovýchodním směrem.
4) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


888

k.ú. Michle

Severně od ul. Záběhlické.

Vybudování drobné nerušící výroby, skladů a služeb, zeleň.

Ostatní zvláštní (ZO), liniová a malopl.zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:

ZO: KZP=0,5; KPP=1,2; PNP=4; KZ=0,3


901

k.ú. Strašnice

Jižně od ul. V Olšinách.

Dostavba ke stáv. objektu.

Všeobecně obytné (OV).

Regulativy:

HŘ=15m,sklon střechy=45°;PNP=4+2P(U).


Praha 11

856

k.ú. Chodov

Lokalita “Na Chodovci” západně od ul. U záběhlického zámku a severně od ul. Blažimská.

Výstavba obytné skupiny.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE) louky (NL), liniová a malopl. zeleň (NM), parky a park.upr.pl. (PP).

Regulativy:

1) Pro OC 1,2: KZP=0,2; PNP=2+P

pro OC 3,4: KZP=0,3; PNP=2+P-4 (v okolí ul.Blažimské)
2) KZ=0,7
3) Na rozhraní OC1 a OC3 bude PP o rozloze 1,0 ha.


857

k.ú. Chodov, Háje

Jihovýchodní část Jižního Města.

Stabilizace podle konceptu ÚPn hl.m.Prahy.

Čistě obytné (OC), zvláštní sloužící odd. (ZSO), rekreačně využitelné lesy (LR), parky a park.uprav.pl. (PP), přírodní nelesní plochy (NE), louky (NL),

Regulativy:
1) OC1: KZ=0,7; PNP=2+P; PNP při severní hraně = 3+P
2) OC2: KZ=0,8; PNP=2+P; KZP=0,15.
3) V ploše OC2 řešit pěší tah do území ZSO.


898

k.ú. Chodov

Území mezi ul. Tomíčkovou, Ryšavého a trasou “C” metra.

Výstavba zachytného parkoviště a terminálu MHD a HD.

Záchytná parkoviště (DP),

plochy MHD(DM).


Praha 12

835

k.ú. Modřany

Území mezi ul. Modřanskou a žel. tratí ohraničené na jihu areálem Chirany a na severu měnírnou DP.

Výstavba tramv. vozovny, stabilizace ploch nerušící výroby a služeb.

Dopravní plochy (DM,DP), technické vybavení (K), služeb a nerušící výroby (VN), izolační zeleň (IZ), liniová a malopl, zeleň (NM).

Regulativy:
1) Jedná se území v.v.Q100, tomu je třeba přizpůsobit řešení zástavby území.
2) Nepřipouští se výstavba skladů.


844

k.ú.Kamýk, Modřany

Mezi ul. Kolarovova a Vazovova

Výstavba stanice integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchr. služba).

Veřejné vybavení (VV).

Regulativy:

KZ=0,3


863

k.ú. Modřany

Skupina rod. domů - Baba I.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:

KZ=0,8


914

k.ú. Točná

Východně od ul. K výboru

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC), liniová a maloplošná zeleň (NM).

Regulativy:
1) PNP=2; KZ=0,8.
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 13

905

k.ú. Stodůlky

Území Velké Ohrady - západně od ulice Červeňanského.

Stabilizace podle US Velká Ohrada.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), hromadné garáže (DG), veřejná prostranství (DVP), centr.zásobování teplem (T), parky a park.uprav.pl.(PP), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) Pro OC1: jižní část: KZP=0,12; KZ=0,75; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované RD na okraji přírodního parku, severní část: KZP=0,2; KZ=0,65 charakter zástavby: izolované a skupinové RD a vila domy
2) Pro OC2: KZP=0,25; KZ=0,5; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované RD, skupinové a řadové RD.
3) Pro OC3: KZP=0,25;KZ=0,5; PNP=3-4; charakter zástavby: izolované a skupinové obytné domy charakteru vila domy.
4) Pro OC4:KZP=0,2;KZ=0,65; PNP=2+P; charakter zástavby: izolované, skupinové a řadové RD
5) Pro OV1:KZP=0,35;KZ=0,5;PNP=4-5; charakter zástavby: bloková zástavba okolo kruhového náměstí.
6) Pro SV1,2: KZP=0,3-0,35; KZ=0,4; PNP=2+P; charakter zástavby: zástavba vhodně navazující na charakter původních statků Velké Ohrady a tvořící pevnou hranu ulice Červeňanského.
7) Pro SV3: KZP=0,4; KZ=0,4; PNP=3+P; charakter zástavby: respektující plnou uliční čáru podél nové páteřní komunikace.
8) Pro VV1: mezi zastavěnou částí a plochou hřišť v jižní části lokality nutno ponechat stávající veřejnou pěší cestu.
9) Pro VV2: určená jako rezerva pro zdravot. a soc. zařízení a MŠ; PNP=2-3; zástavbu soustředit v severní části pozemku v návaznosti na obytnou zástavbu s ohledem na přímý kontakt plochy s přírodním parkem.
10) Pro ZO1: KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=2+P
11) Pro ZO2: PNP=1+P; charakter zástavby: soliter, dominanta.
12) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha 14

867

k.ú. Černý Most, Kyje

Území vymezené ul. Cíglerovou, Broumarskou, Vajgarskou a Kyjským rybníkem.

Výstavba odchodních objektů s park.úpravou okolních ploch.

Všeobecně smíšené (SV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) KZ=0,46;KZP=0,23; KPP=0,35; PNP=2.
2) Součástí plochy SV je odpovídající kapacita parkovacích ploch.
3) Dopravní napojení SV je na ul. Sklenskou


Praha 15

861

k.ú. Hostivař

Jižně od ul. Dolnoměcholupské

Výstavba administr.-skladového areálu.

Nerušící výroby a služeb (VN), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) ŠUP v ul. Dolnoměcholupské = 22 m;
2) PNP=4; KZP=0,35; KZ=0,4.


Praha - Kunratice

858

k.ú. Kunratice

Lokalita “Na Bažantově”

Výstavba rod. domů, založení retenční nádrže, biokoridoru a ostatní zeleně.

Čistě obytné (OC),), retenční nádrže (VRN), liniová a malopl. zeleň (NM

Regulativy:
1) KZ=0,8; PNP=2+P; KZP=0,15
2) Podél komunikací založit aleje.
3) Při zakládání skeletu komunikací a inž. sítí nesmí být narušen režim spodních vod v území.

Praha -Újezd

831

k.ú. Újezd

Kateřinky

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Slivenec

868

k.ú. Holyně

Území mezi ul. Pod vysokou mezí, U náhonu a nad ul. K Barrandovu.

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) Podél příjezdové komunikace zřídit alej
2) KZ=0,8
3) K územnímu řízení musí být doložen průkaz hluku


873

k.ú. Slivenec

Lokalita Habeš (U jezírka)

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) PNP=1+P; KZ=0,7; KZP=0,18
2) Alej při hlavní komunikaci.


918

k.ú. Slivenec

Území vymezené ul. Granátovou, hranicí histor. jádra obce a přírodním parkem.

Výstavba obytné skupiny rodinných domů.

Čistě obytné (OC), přírodní nelesní pl. (NE)

Regulativy:
1) KZP=0,2; KPP=0,4; KZ=0,75;PNP=2+P
2) Pás zeleně (NE) bude široký 15-30 m


Praha - Radotín

881

k.ú. Radotín

Lokalita “Mramorka”

Výstavba obytných domů a vybavenosti.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), parky a park.uprav.plochy (PP).

Regulativy:
1) Pro severní část lokality mezi ul.Věštínská, Na Mramorce, Tachovská, Zbynická:

KZP=0,38; KZ=0,45; PNP=2+P

Pro jižní část lokality mezi ul. Věštínská, Na Mramorce, Tachovská, Zbynická:

KZP=0,43; KZ=0,5; PNP=2-3+P

Pro blok mezi ul. Výpadová, Věštínská, Nýřanská, Tachovská:

KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=1-3+P

Pro blok mezi ul. Věštínská, Zbynická, Tachovská, Nýřanská:

KZP=0,5; KZ=0,3; PNP=2-3+P

Pro blok mezi ul. Výpadovou, žel.tratí a potokem:

KZP=0,55; KZ=0,2
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Suchdol

879

k.ú. Suchdol

ul. Ke Kozím hřbetům

Funkční stabilizace stávající zástavby.

Čistě obytné (OC),

Regulativy:

KZP=max. 0,15; PNP=2+P; KZ=0,7


Praha - Lysolaje

676

k.ú. Lysolaje

Funkční uspořádání podle US

Obytné malých sídel(OMS), čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní-církevní (ZC), veřejné vybavení (VV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), přírodní nelesní (NE), retenční nádrž (VRN), sady, vinice,zahrady (PS), zahrádkové osady (PZO), smíšené malých sídel (SMS).

Regulativy:

K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


903

k.ú. Lysolaje

Lokalita “Výhledy II” - východně od ul. Sídlištní.

Výstavba bytových domů.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl.(PP)

Regulativy:

OC: KZP=0,2;

PNP=3, objekt proti VŠ kolejím max.6; KZ=0,7


Praha - Troja

909

k.ú. Troja

Stabilizace podle US Troja-Podhoří.

Čistě obytné (OC), parky a park.uprav.pl. (PP), rekreačně využ.lesy (LR), sady, vinice,zahrady (PS), zvláštní sloužící odd.(ZSO), louky (NL), přírodní nelesní (NE).

Regulativy:
1) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova - RS Milešovka
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Pro OC1: KZP=0,1 max.výška římsy = 6,5 m
4) Pro OC2: KZP=0,1 max.výška římsy = 5,0 m
5) Pro OC3: KZP=0,075 max.výška římsy = 7,0 m


Praha - Vinoř

840

k.ú. Vinoř

Území vymezené ul. Klenovskou, V žabokřiku, Rosickou a vodním tokem.

Výstavba obytného souboru - I. etapa.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) Založit cyklistickou a pěší cestu v severním okraji zástavby.
2) Dva veřejné prostoty min. 0,2 ha se zelení.
3) Pro OC: KZ=0,7; KZP=0,2; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV1: KZ=0,65; KZP=0,14; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV2: KZ=0,6; KZP=0,1; KPP=0,5; PNP=2-3

4) U komunikací včetně ul. Klenovské bude souvislý vegetační pás pro stromořadí.


Praha - Dolní Měcholupy

861

k.ú. Dolní Měcholupy

Jižně od ul. Dolnoměcholupské

Výstavba administrativně-skladového areálu.

Nerušící výroby a služeb (VN), liniová a malopl. zeleň (NM).

Regulativy:
1) ŠUP v ul. Dolnoměcholupské = 22 m
2) PNP=4; KZP=0,35; KZ=0,4.


Praha - Petrovice

857

k.ú. Petrovice

Stabilizace území podle konceptu ÚPn hl.m.Prahy.

Čistě obytné (OC), zvláštní sloužící odd. (ZSO), rekreačně využitelné lesy (LR), parky a park.uprav.pl. (PP), přírodní nelesní plochy (NE), louky (NL)

Regulativy:
1) OC1: KZ=0,7; PNP=2+P; PNP při severní hraně = 3+P
2) OC2: KZ=0,8; PNP=2+P, KZP=0,15.
3) V ploše OC2 řešit pěší tah do území ZSO.


Praha - Koloděje

848

k.ú. Koloděje

Jižně od ul. K Běchovicům

Výstavba skupiny RD

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) KZ=0,8; KZP=0,16; KPP=0,4; PNP=2+P(U)
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) U komunikace S-J budou založeny vegetační pásy pro výsadbu alejí.
4) Respektovat RR trasu: RKS Strahov - RS Bedřichov.


Praha - Běchovice

853

k.ú. Běchovice

Při ul. Do Říčan

Bytová výstavba s přísl. vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené(SV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl.zeleň (NM), louky (NL), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

1)Pro ZO: KZ=0,4; KZP=0,3; KPP=0,6; PNP=1-2

Pro VV: sportovní plochy

Pro OC: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,45; PNP=2+P(U)

Pro SV: KZ =0,4 KZP=0,3 KPP=0,6 PNP=2+P(U),3 , umístit MŠ min. 4 třídy -min.0,25 ha pozemek.
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) U komunikací založit aleje.
4) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova-RS Úvaly a ÚTB Praha-RS Úvaly.


Praha - Dubeč

853

k.ú. Dubeč

Při ul. Do Říčan

Bytová výstavba s přísl. vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), ostatní zvláštní (ZO), veřejné vybavení (VV), parky a park.uprav.plochy (PP), liniová a malopl.zeleň (NM), louky (NL), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

1)Pro ZO: KZ=0,4; KZP=0,3; KPP=0,6; PNP=1-2

Pro VV: sportovní plochy

Pro OC: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,45; PNP=2+P(U)

Pro SV: KZ=0,4 KZP=0,3 KPP=0,6 PNP=2+P(U),3, umístit MŠ min. 4 třídy - min. 0,25 ha pozemek.
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) U komunikací založit aleje.
4) Respektovat RR trasu: MTÚ Fibichova-RS Úvaly a ÚTB Praha - RS Úvaly.


Praha - Kolovraty

855

k.ú. Kolovraty

Jižně od ul. V cihelně

Výstavba obytné skupiny a sportoviště.

Čistě obytné (OC), veřejné vybavení (VV), zvláštní sloužící oddechu (ZSO), liniová a maloplošná zeleň (NM).

Regulativy:

OC: KZP=0,25; KPP=0,4; KZ=0,65

VV: KZ=0,3


Praha - Benice

884

k.ú. Benice

Funkční uspořádání Benic podle projednané US Benice-střed.

Čistě obytné (OC), všeob. smíšené (SV), rekreačně využitelné lesy (LR), liniová a malopl. zeleň (NM), louky (NL), potok (VVP).

Regulativy:
1) Pro SV: KZP=0,2; PNP=2; KZ=0,7.

pro OC: KZ=0,7
2) Objekty min. 35 m od LR
3) Podél komunikací založit aleje
4) Vnitřní komunikace založit tak, aby byl zachován průchod k lesu a do středu Benic.


Praha - Křeslice

859

k.ú. Křeslice

Jižně od ul. U Vlasačky

Výstavba rodinných domů.

Čistě obytné (OC).

Regulativy:
1) KZP=0,15; PNP=1+1; KZ=0,75
2) Součástí pl. OC bude komunikace: v jižní části o šířce 9 m, v západní části o šířce 8 m.


897

k.ú. Křeslice

Stabilizace centra Křeslic.

Všeobecně smíšené (SV)

Regulativy:
1) KZP=0,35; KZ=0,4; PNP=3-4
2) Na východním okraji zachovat možnost vedení obslužné komunikace.


Praha - Uhříněves

883

k.ú. Uhříněves, Pitkovice

Funkční uspořádání Pitkovic podle projednané US Pitkovice-střed.

Čistě obytné (OC), služeb a nerušící výroby (VN), zvláštní sloužící oddechu (ZSO), rekreačně využitelné lesy (LR), liniová a malopl. zeleň (NM), parky a park.uprav. plochy (PP).

Regulativy:

OC: KZP=0,2; KPP=0,2; KZ=0,7

VN: KZP=0,25; PNP=2

ZSO7: KZP=0,02

ZSO8: KZP=0,05


889

k.ú. Uhříněves

Území bývalé cihelny u žel.trati v SZ části obce.

Výstavba obytné skupiny a vybavenosti.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), důležité sběr. komunikace a měst.třídy (DS), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) ŠUP nové komunikace = 28 m, v místě dle studie je možné zmenšit ŠUP na 22 m.
2) SV2: KZP=0,4; PNP=4(5*),KZ=0,4

SV4: KZP=0,5; PNP=4 (5*);KZ=0,3

OV: KZP=0,25; PNP=4(5**);KZ=0,5

* v místě stanoveném studií

**podél nové hlavní ulice
3) V ploše změny bude řešeno napojení ul. Fr. Diviše na novou hlavní ulici a to ve vazbě na nově navrhovaný podjezd.
4) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Kbely

854

k.ú. Kbely

Mezi ul. Veselá a železniční tratí.

Výstavba bytových domů.

Čistě obytné (OC), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:
1) KZ=0,65; KZP=0,16; KPP=0,4; PNP=2+P(U)
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


911

k.ú. Kbely

Areál severně od ul. Mladoboleslavské

Výstavba výstaviště - I.etapa

Ostatní zvláštní - veletržní, výstavní a kongresové území (ZV).

Regulativy:

Před zahájením územního řízení je nutno obstarat urbanistickou studii a projednat ji pořizovatelem ÚPD.


Praha - Dolní Chabry

908

k.ú. Dolní Chabry

Stabilizace podle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.


3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m


Praha - Ďáblice

876

k.ú. Ďáblice

Území mezi ul. Tupolevova, Opočenská, Cínovecká a lokalitou “Na pramenech”.

Výstavba plaveckého centra, obchodního areálu, admin. centra a bydlení.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nerušící výroby a služeb (VN), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZOB,ZO), dopravní pl. (DP), parky a park.uprav.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), dopravní pl. (DS1,2) - podmíněno US.

Regulativy:

1) Pro SV13: KZ=0,5; KZP=0,12; KPP=0,53; PNP=5

Pro ZO21: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1;, PNP=1

Pro VV20: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,63; PNP=3

Pro ZO26: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VN9: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,28; PNP=2

Pro SV8: KZ=0,45; KZP=0,2; KPP=0,85; PNP= 5

Pro ZOB7: KZ=0,2; KZP=0,56; KPP=0,64; PNP=2

Pro SV5: KZ=0,5; KZP=0,25; KPP=0,75; PNP=3

Pro OV1: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,77; PNP=6

Pro OV15: KZ=0,55; KZP=0,16; KPP=0,8; PNP=6

Pro OV47: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro OV48: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro VV46: KZ=0,5; KZP=0,1; KPP=0,32; PNP=3

Pro ZOB22: KZ=0,03; KZP=0,7; KPP=0,85; PNP=2

Pro SV27: KZ=0,04; KZP=0,48; KPP=0,7; PNP=3

Pro ZO34: KZ=0,5
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Podél komunikací aleje.
4) Uvažovat parkoviště se zelení.


878

k.ú. Ďáblice

Území navazující na jižní část Březiněvsi a podél ul. Ďáblické.

Stabilizace severní části Ďáblic.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB), ostatní zvláštní (ZO), parky a park. uprav. plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), zahradnictví (PZ).

Regulativy:
1) Pro OC: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro SV: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,9; PNP=2-3

Pro ZOB: KZ=0,3; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP=2-3

Pro ZO: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP= 2-3

Pro PZA: KZ=0,5; KZP=0,18; KPP=0,16; PNP=1-2
2) Podél ul.”Na hlavní” založit alej stromů.
3) Podél ul. “Na Fabiánce” a v jejím pokračování založit alej stromů.


894

k.ú. Ďáblice

Severně od ul. Šenovská-Statková.

Výstavba RD.

Čistě obytné (OC)

Regulativy:
1) KZ=0,7; KZP=0,16; KPP=0,4; PNP=2+P(U)
2) Při ul. Šenovské bude pás zeleně a alej.
3) Zachovat návaznost na budoucí sousední zelené plochy.


907

k.ú. Ďáblice

Stabilizace podle US Čakovice

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), obytné malých sídel (OMS), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO), parky a park.upr.plochy (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní pl.(NE), sady, vinice, zahrady (PS), zahradnictví (PZ), louky (NL), liniová a malopl.zeleň (NM), potoky (VVP), nerušící výroby a služeb (VN), tratě a zařízení železnic (DZ).

Regulativy:
1) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
2) V SZ a JZ části plochy OC budou kompaktní plochy PP=0,3 ha.
3) Regulační zásady pro využití plochy “Staré návsi” (SV) budou stanoveny zastavovacími podmínkami.
4) Podél ul. Kostelecké bude stromořadí.
5) V Miškovicích a Třeboradicích podél obslužných komunikací bude alej.


908

k.ú. Ďáblice

Stabilizace podle US Dolní Chabry

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min.35 m.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), veřejné vybavení (VV), veřejná prostranství (DVP), ostatní zvláštní (zo), parky a park.upr.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní (NE), rekreačně využitelné lesy (LR), sady,vinice,zahrady (PS), liniová a malopl.zeleň (NM), zvláštní sloužící odd.(ZSO), nerušící výroba a služby (VN), pl.techn.vybavení (E), důležité sběrné komunik. a měst.tř. (DS2).

Regulativy:
1) pro OC1: KZP=0,15; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
2) pro OC4: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,1 ha.
3) pro OC6: KZP=0,13; KZ=0,6; PNP=2+P(U), min. jeden veřejný prostor 0,1 ha
4) pro OC7: KZP=0,22; KZ=0,5; PNP=2+P, min. jeden veřejný prostor 0,2 ha
5) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
6) V každém OC1,4,6,7 budou plochy PP o min. rozloze 0,25 ha
7) V OC4 bude zástavba od větrolamu min. 35 m


Praha - Letňany

876

k.ú. Letňany

Území mezi ul. Tupolevova, Opočenská, Cínovecká a lokalitou “Na pramenech”.

Výstavba plaveckého centra, obchodního areálu, admin. centra a bydlení.

Všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nerušící výroby a služeb (VN), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZOB,ZO), dopravní pl. (DP), parky a park.uprav.pl. (PP), izolační zeleň (IZ), dopravní pl. (DS1,2) - podmíněno US.

Regulativy:

1) Pro SV13: KZ=0,5; KZP=0,12; KPP=0,53; PNP=5

Pro ZO21: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1;, PNP=1

Pro VV20: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,63; PNP=3

Pro ZO26: KZ=0,3; KZP=0,1; KPP=0,1; PNP=1

Pro VN9: KZ=0,35; KZP=0,2; KPP=0,28; PNP=2

ProSV8: KZ=0,45; KZP=0,2; KPP=0,85; PNP= 5

Pro ZOB7: KZ=0,2; KZP=0,56; KPP=0,64; PNP=2

Pro SV5: KZ=0,5; KZP=0,25; KPP=0,75; PNP=3

Pro OV1: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,77; PNP=6

Pro OV15: KZ=0,55; KZP=0,16; KPP=0,8; PNP=6

Pro OV47: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro OV48: KZ=0,5; KZP=0,22; KPP=0,9; PNP=5

Pro VV46: KZ=0,5; KZP=0,1; KPP=0,32; PNP=3

Pro ZOB22: KZ=0,03; KZP=0,7; KPP=0,85; PNP=2

Pro SV27: KZ=0,04; KZP=0,48; KPP=0,7; PNP=3

Pro ZO34: KZ=0,5
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
3) Podél komunikací aleje.
4) Uvažovat parkoviště se zelení.


907

k.ú. Letňany

Stabilizace podle US Čakovice

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), obytné malých sídel (OMS), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO), parky a park.upr.plochy (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní pl.(NE), sady, vinice, zahrady (PS), zahradnictví (PZ), louky (NL), liniová a malopl.zeleň (NM), potoky (VVP), nerušící výroby a služeb (VN), tratě a zařízení železnic (DZ).

Regulativy:
1) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
2) V SZ a JZ části plochy OC budou kompaktní plochy PP=0,3 ha.
3) Regulační zásady pro využití plochy “Staré návsi” (SV) budou stanoveny zastavovacími podmínkami.
4) Podél ul. Kostelecké bude stromořadí.
5) V Miškovicích a Třeboradicích podél obslužných komunikací bude alej.


911

k.ú. Letňany

Areál severně od ul. Mladoboleslavské

Výstavba výstaviště - I. etapa

Ostatní zvláštní - veletržní, výstavní a kongresové území (ZV).

Regulativy:

Před zahájením územního řízení je nutno obstarat urbanistickou studii a projednat ji pořizovatelem ÚPD.


919

k.ú. Letňany

Území vymezené ul. Lovosická, Kytlická, průmysl.polookruhem a ul. Proseckou.

Výstavba obytné skupiny s vybaveností.

Čistě obytné (OC), všeobecně smíšené (SV), důležité sběr.komun.a měst.tř. (DS2),ostatní zvláštní - sport.komplexy (ZSP), dopr.pl. - garáže (DG), parky a park.upr.pl. (PP), přírodní nelesní pl. (NE), izolační zeleň (IZ).

Regulativy:

1) Pro OC: KZ=0,6; KZP=0,18; KPP=0,72; PNP=max.4

pro SV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=1,0; PNP=4-6
2) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.


Praha - Březiněves

878

k.ú. Březiněves

Území navazující na jižní část Březiněvsi, podél ul. Na hlavní.

Stabilizace jižní části Březiněvsi.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy (ZOB), ostatní zvláštní (ZO), parky a park. uprav. plochy (PP), liniová a malopl. zeleň (NM), izolační zeleň (IZ), zahradnictví (PZ).

Regulativy:

1) Pro OC: KZ=0,6; KZP=0,15; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro OV: KZ=0,5; KZP=0,2; KPP=0,45; PNP=2+P

Pro SV: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,9; PNP=2-3

Pro ZOB: KZ=0,3; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP=2-3

Pro ZO: KZ=0,25; KZP=0,4; KPP=0,8; PNP= 2-3

Pro PZA: KZ=0,5; KZP=0,18; KPP=0,16; PNP=1-2

2) Podél ul.”Na hlavní” založit alej stromů.

3) Podél ul. “Na Fabiánce” a v jejím pokračování založit alej stromů.


Praha - Čakovice

907

k.ú. Čakovice, Miškovice

Stabilizace podle US Čakovice.

Čistě obytné (OC), všeobecně obytné (OV), všeobecně smíšené (SV), smíšené malých sídel (SMS), obytné malých sídel (OMS), veřejné vybavení (VV), ostatní zvláštní (ZO), parky a park.upr.plochy (PP), izolační zeleň (IZ), přírodní nelesní pl.(NE), sady, vinice, zahrady (PS), zahradnictví (PZ), louky (NL), liniová a malopl.zeleň (NM), potoky (VVP), nerušící výroby a služeb (VN), tratě a zařízení železnic (DZ).

Regulativy:
1) K územnímu řízení musí být předložen průkaz hluku.
2) V SZ a JZ části plochy OC budou kompaktní plochy PP=0,3 ha.
3) Regulační zásady pro využití plochy “Staré návsi” (SV) budou stanoveny zastavovacími podmínkami.
4) Podél ul. Kostelecké bude stromořadí.
5) V Miškovicích a Třeboradicích podél obslužných komunikací bude alej.Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1998RNDr. Jan K o u k a l, CSc. v.r.
primátor hl.m.Prahy

Ing. Petr Š v e c v.r.
náměstek primátora hl.m.Prahy