Vyhláška HMP - č. 41/1995 Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 9. 11. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 21 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------- "Radotín 528/2 2401 528/3 34 528/7 663 528/11 277 529/4 220 529/7 225
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. 11. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy