od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 1. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.2


Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy se doplňuje takto:
1. V příloze č. 2a se doplňují tyto položky:


pol

Úsek státní správy

předpis

§

předmět působnosti

1.

Ochrana životního prostředí

Zákon č. 23/1962 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

31 odst. 3

vydávání loveckých lístků

2.

 

Zákon č.147/1983 Sb.

2 odst. 2

Vedení evidence zbraní a evidence držitelů zbraní a střeliva u loveckých brokových zbraní

3.

   

19 odst. 1

vydávání hromadného povolení k držení loveckých brokových zbraní

4.

   

19 odst.2 písm. a)

přijímání hlášení pracovníků nebo členů odpovědných za řádné zacházení s loveckými brokovými zbraněmi

5.

   

20 odst. 1

zapisování lovecké brokové zbraně do loveckého lístku nebo hromadného povolení

6.

   

20 odst.2

vyškrtávání lovecké brokové zbraně z loveckého lístku nebo z hromadného povolení

7.

   

23 odst.1

Přijímání přihlášení loveckých brokových zbraní do evidence

8.

   

23 odst.2

Přijímání dovezených loveckých zbraní do úschovy

9.

   

23 odst.3

nabízení uschovaných loveckých brokových zbraní k prodeji, jejich znehodno cování nebo ničení

10.

   

37 odst. 1

povolování znehodnocení lovecké brokové zbraně

11.

   

50 odst. 1

výkon dozoru nad dodržováním zákona o zbraních a střelivu a předpisů vydaných k jeho provedení u loveckých brokových zbraní a střeliva

12.

   

53 odst.1 písm.b)

přijímání loveckých brokových zbraní a střeliva do úschovy, pozbyl-li lovecký lístek platnosti nebo byl-li odňat

13.

   

53 odst.2

nabízení uschovaných loveckých brokových zbraní k prodeji, jejich znehodnocování nebo ničení

14.

   

54 odst.1

přijímání loveckých zbraní a střeliva do úschovy při úmrtí jejich oprávněného držitele

15.

 

54 odst.2

 

nabízení uschovaných loveckých brokových zbraní k prodeji, jejich znehodnocování nebo ničení


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy