Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 7. 9. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 41 se na konci připojuje tento výčet:

výměra "kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------- Černý Most 902"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. 9. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy