Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21. října 2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 13b odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77 /2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, se mění takto:

 

1. Na konci § 1 se doplňují slova „a trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů“.

 

2.  V § 6 odstavec 2 zní:

      „(2) Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.“. 

 

3. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

 

㤠7a

Trvalé označování psů

 

(1) Každý chovatel7) psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií8), nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.

(2) Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

(3) Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa označit mikročipem, má nárok na úlevu od poplatku při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 2.

 

____________________________________________

7) § 3 písm.k) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.

8)  ISO 11784, ISO 11785

 


§ 7b

Evidence chovatelů psů

 

(1) Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“), kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

(2) Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele, jejíž tiskopis je v příloze této vyhlášky. Chovatel při přihlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení.

(3) Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Pokud bylo označení psa provedeno již před účinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa podle § 7a odst.1 splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.           

(4) Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. 

(5) Údaje z evidence se poskytují pouze útulkům pro opuštěná zvířata v rozsahu potřebném k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat v souvislosti s plněním svých úkolů podle zákona.“.

 

 

Čl. II

Přechodné ustanovení

 

            1. Chovatel, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho před účinností této vyhlášky nabyl trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa podle § 7a odst.1 splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu. 

            2. Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa trvale označit podle § 7a odst. 1 nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

 

 

Čl. III

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 


Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy

 

 

Registrační karta chovatele psa

 

CHOVATEL

OZNAČENÝ PES

Jméno:

 

Plemeno:

Příjmení:

 

Jméno psa:

Bydliště:

Místo:

Samec    *)

Samice   *)

Ulice,

číslo domu:

Datum narození psa:

Telefon:

 

Zbarvení:

E-mail:

 

Zvl. znamení:

Datum:

 

Číslo čipu/ tetování:*)

 

Podpis:

 

Typ čipu:

Způsob kontaktu v případě ztráty psa:

 

Datum čipování/ tetování:*)

 

Poznámka:

 

 

 

                                     

 

 

Místo pro vylepení samolepky s čárovým kódem čísla čipu

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

*) Poznámka: nehodící se škrtněte