Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 2. 3. 2004 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.320/2002 Sb,. a § 33 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb., toto nařízení:

 

 

Čl. I

     Vyhláška č.33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:


1.    V příloze  č.1 v grafické části zákres hranice velkého rozvojového území „Smíchov –

        jih“ zní :

 


2.    V příloze  č.1 v grafické části zákres hranice velkého rozvojového území  “Štěrboholy –

       Malešice“ zní :


3.    V příloze  č.1 v grafické části zákres hranice  velkého  rozvojového území “Štěrboholy –

Dubeč – Dolní Měcholupy“ zní :

 

                                                                                    


Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 1. dubna 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy