Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  16. 12.  2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

 

Čl. I

 

Vyhláška č.32/1998 Sb. hl. m.Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění vyhlášky č.39/1999 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.1/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2001 Sb. hl. m. Prahy , obecně závazné vyhlášky č.5/2003 Sb. hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 31/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

Příloha zní: