Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne  14. 9. 2004 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb., zákona  č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

 

        Vyhláška č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy,  vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky  č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/2000 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 5/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 17/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 4/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 15/2002 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č. 25/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 6/2003 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 18/2003 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č.     30/2003 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č. 6/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:                                                              

 

 

1. V čl. 1 odstavec 8  ve větě druhé se za slovo „kola“  v závorce vkládá čárka a slovo „elektromobily“.

 

 

2. V čl. 1 odst. 10 se za větu  první  vkládá věta  „To platí i tehdy, je-li  takové zboží vystavováno zobrazené“.

 

 

3. V čl. 5b odstavec  2  zní: „Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci 17c) zakázán, s výjimkou Petřína."

 

 

4. Příloha č. 1 zní: