Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. listopadu 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 3 v části A se položky č. 19 až 22 zrušují.

Dosavadní položky č. 23 až 123 se označují jako položky č. 19 až  119.

 

2. V příloze č. 3 v části A se za položku č. 107 vkládá nová položka č. 108, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 108.

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 80 odst. 1 písm. e)

kontrola u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky

 

Dosavadní položky č. 108 až 119 se označují jako položky č. 109 až 120.

 

3. V příloze č. 3 v části A se v položce č. 119  slovo „a“ a  číslice „10“ zrušují.

 

4. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 134 vkládá nová položka č. 135, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 135.

Zákon č. 114/1992 Sb.

§ 77 odst. 2 písm. d)

ukládání opatření podle § 66

Dosavadní položky č. 135 až 410 se označují jako položky č. 136 až 411.

 

5. V příloze č. 4 v části A se položky č. 207 až 211 zrušují.

Dosavadní položky č. 212 až  411 se označují jako položky č.  207 až 406.

 

 

6. V příloze č. 4 v části A položka č. 385 zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

385.

Zákon č. 185/2001 Sb.

39 odst. 7

zpracovávání  na  základě  hlášení podle odstavců 2 až 6 evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním                              předpisem. Zasílání  těchto evidencí  každoročně do                              30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat

 

 

7. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 388 vkládají nové položky č. 389 až 392, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 389.

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 66 odst. 2 písm. a)

ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje

390.

 

§ 66 odst. 2 písm. b)

ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

391.

 

§ 66 odst. 2 písm. c)

ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady

392.

 

§ 66 odst. 2 písm. d)

 

ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví

Dosavadní položky č. 389 až 406 se označují jako položky č. 393 až 410.

 

8. V příloze č. 4  v části A položky č. 393  až 396 znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 393.

Zákon č. 185/2001 Sb.

79 odst. 1 písm. d)

vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů a dopravců odpadů

 394.

 

79 odst. 1 písm. e)

kontrola,  jak  jsou  právnickými  osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů  a rozhodnutí  Ministerstva životního prostředí a jiných správních  úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují  stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

395.

 

79 odst. 1 písm. f)

možnost zajistit ochranu  lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li  poškození  lidského  zdraví  nebo životního prostředí nebo již  k němu došlo

396.

 

79 odst. 1 písm. i)

možnost  zakázat  původci  odpadů  činnost,  která způsobuje vznik odpadů,  pokud původce  nemá zajištěno  využití nebo odstranění  odpadů a  pokud by odpady  vzniklé v důsledku  pokračování této  činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí

 

 

 

9. V příloze č. 4  v části A se položka č. 397 zrušuje.

Dosavadní položky č. 398 až 410 se označují jako položky č. 397 až 409.

 

 

10. V příloze č. 4 v části A položky č. 397 a 398 znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 397.

Zákon č. 185/2001 Sb.

79 odst. 4 písm. b)

dávání vyjádření v  územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady

398.

 

§ 79 odst. 4 písm. c)

 dávání vyjádření k připravovaným změnám  výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady

 

11. V příloze č. 4 v části A se  doplňují  položky č.  410 a 411, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 410.

Zákon č. 326/2004 Sb.

§ 73 odst. 1

přijímaní oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a jejich předkládání  rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

411.

 

§ 73 odst. 2

plnění specifických povinností na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9

 

12. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nové Město                 1344                          279

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

13. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Lhotka                                   840/1                          3399                                      

  Lhotka                                  840/14                        802

  včetně staveb bez č.pop. a  terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN “

 

14.  V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        2548/5                       435

  Břevnov                       2547/5                         78

  Břevnov                       2546/74                     313

  Břevnov                       3665/5                           4

  Břevnov                       3665/6                       117

  Vokovice                     627/1                             7                   stavba bez č.pop.

  Vokovice                     627/2                           29

  Vokovice                     1368/4                       149

  Břevnov                       3664/15                     134

  Dejvice                        2824/2                         18

  Veleslavín                     473/347                   1860

  Veleslavín                     473/302                   3901

  Veleslavín                     473/168                     261

  Veleslavín                     473/267                   2180

  Veleslavín                     473/266                   1922

  Veleslavín                     473/84                       364

  Veleslavín                     473/344                     182

  Veleslavín                     473/162                   7917

  Veleslavín                     473/156                     527

  Veleslavín                     491/25                       652

  Veleslavín                     491/26                     5027

  Veleslavín                     473/364                     308

  Veleslavín                     473/365                   1239

  Veleslavín                     473/366                     105

  Veleslavín                     473/367                     533

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

                       

15.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Horní Měcholupy                                                                                               6344000,-

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě 6344000,-Kč

 

 

16.  V příloze č. 7 části A, se za část Praha 16 vkládá nová část Praha – Řeporyje, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Řeporyje

Řeporyje                                                                                                             6344000,-

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Scania v pořizovací hodnotě 6344000,-Kč  

 

17.  V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Letňany                                                                                   410

  Letňany                                                                                   419

  Letňany                                                                                   411

včetně staveb bez č.pop,  které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

18. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves

veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 673/2 a 1749/31 v k.ú. Uhříněves v celkové pořizovací hodnotě 120.703,- Kč“

 

 

19.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha - Štěrboholy vkládá nová část Praha - Troja, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Troja

 

  Troja

  veřejný  vodovodní  řad   na   pozemcích   parc.č.  1660/3,  1658/2,  1673/2 a 1673/1  v  k.ú.

  Troja   v  celkové

  pořizovací  hodnotě  895.485,- Kč“  

 

 

  Čl.II

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2005.

 

 

                     MUDr. Pavel  B é m , v. r.

                      primátor hl.m. Prahy

 

 

 

                    Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

                 náměstek primátora hl.m. Prahy