Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21. října 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I 

 

         Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou  se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004  Sb. hl. m. Prahy , obecně závazné vyhlášky č. 11/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

 1. V  § 11  odstavec 5  zní :

      „(5) Městská část  převede část výnosů podle odstavce 2 jako svůj podíl na celkové daňové povinnosti hlavního města Prahy podle zvláštního zákona2) ve výši odsouhlasené Magistrátem hlavního města Prahy za uplynulé zdaňovací období  na účet zdaňované činnosti hlavního města Prahy vždy do  25. června .  Hlavní město Praha převede městské části podle § 9 odst. 1 písm. h) částku ve výši 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hlavního města Prahy za uplynulé  zdaňovací období, a to do 31. srpna. “.

 

2.     V  §  11  odstavec  6   zní : 

     „(6) Městská část  převede na účet zdaňované činnosti hlavního města Prahy finanční prostředky, které hlavní město Praha uhradilo za úplatné převody nemovitého majetku uskutečněné městskou částí.  Tyto prostředky zahrne městská část  do nákladů zdaňované činnosti  dle   odstavce 3 písm. a)  a  jejich převod uskuteční do 30 dnů poté, kdy obdrží od Magistrátu hlavního města Prahy sdělení o výši uhrazené daňové povinnosti .“.

 

3.    V §  11  se doplňují odstavce  9 až 12, které včetně poznámky pod čarou č.7a znějí  :

       „(9) Městská část je povinna zaslat do 15. dne každého měsíce na Magistrát hlavního města Prahy nezbytné podkladové materiály pro přiznání dílčího plnění daně z přidané hodnoty včetně interního daňového přiznání (tj. vyplněný formulář přiznání k dani z přidané hodnoty zpracovaný městskou částí jako podklad pro sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty za hlavní město  Prahu), které musí  být podepsané odpovědným zástupcem městské části.  Městská část je povinna vést v evidenci pro účely daně veškeré  údaje vztahující se k její daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. Evidence musí být vedena v takovém členění, aby bylo možné sestavit daňové přiznání. Městská část odpovídá za  správnost  údajů daňové evidence  v interním daňovém přiznání.

        (10)  Městské části hlavního města Prahy převádějí na účet hlavního města  Prahy finanční prostředky odpovídající jejich daňové povinnosti (daň z přidané hodnoty) za interní daňové přiznání, a to do 20. dne v měsíci, ve kterém předávají daňové přiznání .

        (11)  Městské části hlavního města Prahy mají právo vystavit daňový doklad jménem hlavního města Prahy .

 

        (12)  Městské části hlavního města Prahy  jsou odpovědné za dodržování  ustanovení zvláštního právního předpisu 7a)  při uskutečňování všech činností a za odvod jimi vypočítané částky daně na účet hl.m. Prahy .“.

 

 

4. V příloze č. 4 se v části A  doplňují položky č. 409 a 410, které znějí:

 

 

Pol..

Zákon č.

§

Předmět působnosti

409.

zákon č. 122/2004 Sb.

§ 4 odst. 1

vedení evidence válečných  hrobů, které  jsou v  jejím správním  obvodu, informování krajského úřadu o  počtech a o stavu válečných hrobů

410.

 

§ 5 odst. 3

projednávání přestupků  a správních deliktů podle § 5 odst. 1

 

 

5.  V příloze č.5 písmeno C. Data na úseku daňovém , třetí odrážka  zní:

“městská část předává Magistrátu hlavního města Prahy podklady k dani z převodu nemovitostí  do 40 dnů od data zápisu vkladu práva do Katastru nemovitostí “.

 

6.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        2970/2                        14

 Braník                        2970/3                        22

 Braník                        2970/4                        135

 Braník                        2971/12                        42

 Braník                        2971/13                        7

 Michle                        2873/1  (id. 1/2)                        964

 Michle                        2873/3  (id. 1/2)                        17

 Michle                        2873/4  (id. 1/2)                         19

 Michle                        2873/5  (id. 1/2)                        18

 Michle                        2873/6  (id. 1/2)                         26

 Michle                        2873/8  (id. 1/2)                        19

 Michle                        2873/9  (id. 1/2)                        18

 Michle                        2873/10(id. 1/2)                        18                   

 Michle                        2873/11(id. 1/2)                        19

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        4923/2                        455

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Háje                        1120/28                        227

  Háje                        1179/4                        93

  Háje                        1179/5                        318

  Háje                        1179/6                        452

  Háje                        1102/2                        20

  Háje                        1102/3                        31

  Háje                        1102/4                        25

  Háje                        1102/7                        155

  Háje                        1102/8                        184

  Háje                        1102/9                        160

  Háje                        1182                        447

  Háje                        1191                        239

  Háje                        1192                        237

  Háje                        448/8                        94

  Háje                        448/9                        127

  Háje                        448/10                        159

  Háje                        448/11                        81

  Háje                        448/12                        292

  Háje                        448/13                        7

  Chodov                        3341/143                        19

  Chodov                        3341/157                        231

  Chodov                        3341/158                        369

  Chodov                        3341/163                        350

  Chodov                        2336/110                        306

  Chodov                        2336/111                        299

  Chodov                        2336/112                        300

  Chodov                        2336/113                        306

  Chodov                        2917                        627

  Chodov                        397/603                        297

  Chodov                        397/609                        337

  Chodov                        397/736                        34

  Chodov                        2592/18                        2

  Chodov                        2592/20           2

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Kamýk                        282/1                        107

  Kamýk                        282/2                        89

  Kamýk                        299                        494

  Kamýk                        300                        785

  Kamýk                        314                        201

  Kamýk                        341/1                        59

  Kamýk                        341/2                        18

  Kamýk                        432/3                        126

  Kamýk                        1913/3                        76

  Kamýk                        1929/7                        13

  Kamýk                        1929/8                        22

  Kamýk                        1929/10                        116

  Kamýk                        1929/23                        3017

  Kamýk                        1859/7                        315

  Kamýk                        1859/11                        584

  Kamýk                        1859/14                        553

  Kamýk                        1859/83                        27414

  Modřany                        94/5                        368

  Modřany                        94/6                        171

  Modřany                         4117/36                        438

  Modřany                        4137/174                        4823               

  Modřany                        4400/87                        252

  Modřany                        4400/88                        8563

  Modřany                        4400/89                        14596 

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        2131/532                        307

 Stodůlky                        2131/533                        30

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

Čl. II   

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1. až 3. a 5., která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2004.

 

 

 

MUDr. Pavel    B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf   B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty