Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 17. září 2002 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §  77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP, o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvarie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech, se mění takto:

 

1.     V čl. 1 bod 7. se věta třetí zrušuje.

 

2.    V čl. 1 bod 8. se  věta třetí zrušuje.

 

3.    V čl. 1 bod 10. se  věta třetí zrušuje.

 

4.    V čl. 4 odst. 1 větě deváté se slova „celková výměra 9,3824 ha“ nahrazují slovy  „katastrální území Troja, parcelní čísla 1367 část, 1366/1, 1386, 1387, 1388 a 1389“.

 Čl. II 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.

 

 

                                                         RNDr. Igor N ě m e c , v. r.

                       primátor hl. m. Prahy

 

 

 

             Ing. Petr Š v e c , v. r.

                    náměstek primátora hl. m. Prahy