Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 7. 3. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

V příloze č. 3 se v části A položky č. 33 až 44 zrušují.

Dosavadní položky č. 45 až 120 označují jako položky č. 33 až 108.

V příloze č. 3 se v části A za položku č. 108 doplňují nové položky č. 109 až 112, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

109.

Zákon č.185/2001 Sb.

80 písm. a)

kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem

110.

80 písm.b)

ukládání právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokut za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

111.

80 písm.c)

ukládání fyzickým osobám pokut za přestupek uvedený v § 69; současně možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

112.

80 písm.d)

kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem

 

3. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 367 vkládají nové položky č. 368 až 379, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

368.

zákon č. 185/2001 Sb.

39 odst. 6

zpracovávání na základě hlášení podle odstavců 2 až 5 evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zasílání těchto evidencí každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat

369.

40 odst. 2 písm.b)

přijímání od odesílatele odpadu evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu do 10 dnů od jejího zahájení

370.

 

40 odst. 2 písm. c)

přijímání informace od odesílatele odpadu v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu

371.

 

40 odst.3

přijímání od příjemce odpadu evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu do 10 dnů od jeho převzetí

372.

.

79 odst.1 písm.f)

vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů

373.

79 odst.1 písm.g)

kontrola, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

374.

 

79 odst.1 písm.h)

možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo

375.

 

79 odst.1 písm.k)

možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí

376.

79 odst.1 písm.m)

možnost pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4

377.

79 odst. 5

písm. a)

dávání vyjádření k  podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu

378.

 

79 odst. 5

písm. c)

dávání vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady

379.

 

79 odst. 5

písm. d)

dávání vyjádření k  připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady

 

Dosavadní položky č. 368 a 369 se označují jako položky č. 380 a 381.

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet :

“Staré Město 899/2 2447

Staré Město 899/3 8

Staré Město 901/1 141

Staré Město 901/2 19

Staré Město 900/1 21

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury”

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci se doplňuje tento výčet :

“Vysočany 354/2 1451

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav”

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci se doplňuje tento výčet :

“Hostivař 1780/3 595”

 

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Újezd na konci se doplňuje tento výčet :

“Újezd 265/382 633

Újezd 265/381 1142

Újezd 265/508 419

včetně stavby bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

 

 

8. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Újezd vkládá nová část Praha – Vinoř, která

včetně nadpisu zní :

“Praha – Vinoř

Vinoř 869/1 269 337”

 

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy - kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

“veřejná studna Praha 4 Braník 2850/1

veřejná studna Praha 4 Braník 2895

veřejná studna Praha 4 Braník 1209

veřejná studna Praha 4 Michle 3215

veřejná studna Praha 4 Michle 3192/1

veřejná studna Praha 4 Nusle 3014

veřejná studna Praha 4 Nusle 2967

veřejná studna Praha 4 Nusle 3022/1

veřejná studna Praha 4 Podolí 1993

veřejná studna Praha 4 Krč 3068/1

veřejná studna Praha 4 Krč 3252

veřejná studna Praha 4 Záběhlice 5799

veřejná studna Praha 4 Záběhlice 5820

veřejná studna Praha 4 Záběhlice 5101

veřejná studna Praha 4 Záběhlice 5783

veřejná studna Praha 4 Záběhlice 5843

medvěd Přítel Praha 13 Stodůlky

medvěd Tanečník Praha 13 Stodůlky”

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

“Michle 6 stožárů veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem 223102,30 Kč

postavených na pozemcích parc.č. 1177, 1178, 1320 a 3379

Michle veřejná dešťová kanalizační stoka v pořizovací hodnotě celkem 1232236,20 Kč

postavená na pozemcích parc.č. 3185/1, 1177, 1178, 3379 a 3420/1”

 

11. V příloze č. 7 části B se za část Praha 6 vkládá nová část Praha 9, která včetně nadpisu

zní :

“Praha 9

Hrdlořezy 27.228.513,70

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Hrdlořezy

v pořizovací hodnotě 27.228.513,70 Kč”

 

12. V příloze č. 7 části B se za část Praha-Březiněves vkládá nová část Praha - Dolní

Počernice, která včetně nadpisu zní:

“Praha - Dolní Počernice

Dolní Počernice 1334/3 264

Dolní Počernice 1338/1 18334

Dolní Počernice 1444/1 86802

Dolní Počernice 1444/2 50460

Dolní Počernice 1453 9564

Dolní Počernice 1454 10289

Dolní Počernice 1455 39257

včetně terénních úprav a lesních porostů”

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl. m. |Prahy

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy