Zastupitelstvo hlavního města Prahy, se usneslo dne 12. 12. 2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 čl. I 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 11  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Chodov                        2120/5                        206

  Chodov                        2120/11                        316

  Chodov                        2184/2                        395

  Chodov                        2192/1                        30

  Chodov                        2193                        36

  Chodov                        2188/2                        11

 včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Křeslice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Křeslice                        70                        16

 včetně stavby bez čísla popisného (kůlny)“

 

 

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves                        id. 1/2 955/1                        5680

 Uhříněves                        id. 1/2 955/2                        5415

 Uhříněves                        id. 1/2 955/4                        16

 Uhříněves                        id. 1/2 956                        8729

včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury“

 

 

4. V příloze č. 7 části B, se před část Praha 3 vkládá nová část Praha 2, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha 2

 Vyšehrad                        207                        373                        66“

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

Primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy