ROZHODNUTÍ

PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

                                                                                                                                     Č.j. :   99611/2002

                                                                                                                                     ze dne 31. 8. 2002

 

Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  vydávám tímto    t o t o  

 

Rozhodnutí

 

O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ

 

na dobu od  1. 9. 2002  od 00,00 hod.  do 20. 9. 2002 do 24,00 hod.

 

pro území městské části Praha 1, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lipence, Praha-Troja,           Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje

 

k plnění úkolů spojených s řešením krizové situace vzniklé  z důvodů odstraňování následků rozsáhlých povodní.

 

 Čl. I.

Předmět rozhodnutí

Na základě doporučení krizového štábu kraje, kdy po ukončení platnosti nouzového stavu vyhlášeného předsedou vlády České republiky a prodlouženého do 31. 8. 2002,  jsem rozhodl                        o vyhlášení stavu nebezpečí a přebírám podle § 16 zákona č. 240/2000 Sb. od okamžiku účinnosti tohoto rozhodnutí řízení a kontrolu činností k řešení krizové situace a činností              ke zmírnění jejich následků prováděných územními správními úřady, starostou městské části  Praha 1, starostou městské části Praha 7, starostou městské části Praha 8, starostou městské části Praha 12, starostou městské části Praha-Radotín, starostou městské části Praha-Zbraslav, starostou městské části Praha-Velká Chuchle, starostou městské části Praha-Lipence, starostou městské části Praha-Troja, starostou městské části Praha-Suchdol, starostou městské části Praha-Lysolaje a právnickými a fyzickými osobami. Všechna další nařízená opatření budou  považována  za krizová opatření podle zákona č. 240/2000 Sb.

 

Čl. II.

Doba trvání stavu nebezpečí

Na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., stanovuji dobu trvání stavu nebezpečí na území městské části Praha 1, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lipence, Praha-Troja, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje na 20 dnů.

 

Čl. III.

Krizová opatření

Pro překonání nepříznivé situace při odstraňování následků ničivé povodně na území městské části Praha 1, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lipence, Praha-Troja, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje jsem rozhodl na základě pravomocí hejtmana kraje ( v podmínkách hlavního města Prahy primátora hlavního města Prahy) uvedených v  § 17 zákona č. 240/2000 Sb. o stanovení následujících krizových opatření :

 

1. Podle § 17 odst.1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.  -  uložení pracovní výpomoci  fyzickým osobám v rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace, pokud tyto činnosti nelze zajistit smluvně a hrozí nebezpečí z prodlení. Pracovní výpomoc může být uplatňována za účelem realizace všech činností spojených s řešením krizové situace.

 

2. Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. -  uložení právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace v rozsahu, který je nezbytný pro její překonání, když tyto věci nelze zajistit smluvně a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

3. Podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. -  nařízení bezodkladného provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

 

4. Podle § 17 odst 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. -  nařízení použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření.

 

5. Podle § 15 odst. 1  s přihlédnutím k ust. § 9 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 240/2000 Sb. Magistrát hl. m. Prahy:

-         zabezpečuje varování a vyrozumění,

-         koordinuje záchranné a likvidační práce, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,

-         organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace     a dalších ochranných opatření,

-         organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,

-         zajišťuje veřejný pořádek a ochranu majetku na území, kde byla provedena evakuace,

-         organizuje a koordinuje humanitární pomoc,

-         chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob,

-         rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků,

-         organizuje okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva                a k zajištění funkčnosti veřejné správy,

-         vytváří podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, městským částem, obcím, právnickým a fyzickým osobám,

-         vede přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.

 

6. Městské části Praha 1, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lipence, Praha-Troja, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje jsou povinny plnit veškeré úkoly ze zákona č. 240/2000 Sb. svěřené do jejich působnosti obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Praha, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

Čl. IV.

Ukládání povinností

 

Na toto rozhodnutí a uložení povinností podle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní řád,                     dle § 38 zákona č. 240/2000 Sb, s výjimkou řízení o uložení pokuty dle § 34 tohoto zákona.

 

 

Čl. V

Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí ohrožení  životů, zdraví a  majetku obyvatelstva na území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lipence, Praha-Troja, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje, nabývá toto rozhodnutí  účinnosti  vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy           a úředních deskách dotčených městských částí.

 

 

 

                                                                       

RNDr. Igor N ě m e c , v. r.

primátor hl. m. Prahy