Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 5. 2. 2002 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 85 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, toto nařízení:

 

§ 1

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 3/1988 Sb. NVP, o deratizaci (hubení potkanů a myší) na území hlavního města Prahy.

2. Vyhláška č. 10/1988 Sb. NVP, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1988 Sb. NVP, o deratizaci (hubení potkanů a myší) na území hlavního města Prahy.

 

 

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2002

 

 

Ing. arch. Jan K a s l, v. r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.

náměstek primátora hl. m Prahy