Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 1. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 9 nadpis zní:

Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha 9 svěřen tento nemovitý a movitý majetek"

V čl. 3c, odst. 9 se na konci připojuje tento výčet:
kat. území
parc.číslo
výměra
(m2)
č.pop.
Libeň
3091/1
637
Libeň
3091/2
2384
Libeň
3091/3
481
1790

movitý majetek v č.pop.1790 (vybavení bývalého s.p.Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 365 028,35 Kč
kat. území
parc.číslo
výměra
(m2)
č.pop.
Prosek 1221 1196 část 621
Prosek 1222 3778
Prosek 1327 236
Střížkov 827 16 část 621
Střížkov 839 151

movitý majetek v č.pop.621 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 149 960,10 Kč"


V čl. 3c, odst. 41 nadpis zní:

"Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha 14 svěřen tento nemovitý a movitý majetek"

V čl. 3c, odst. 41 se na konci připojuje tento výčet:
kat. území
parc.číslo
výměra
(m2)
č.pop.
Černý Most 113 977 969
Černý Most 112/1 2304 1099

movitý majetek v č.pop.969 (vybavení bývalého s.p.Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 197 661,80 Kč
movitý majetek v č.pop.1099 (vybavení bývalého s.p.Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 160 416,10 Kč

kat. území
parc.číslo
výměra
(m2)
č.pop.
Kyje 907

movitý majetek v č.pop.907 (vybavení bývalého s.p.Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 148 175,40 Kč"

Čl.2

1) Městská část Praha 9 a městská část Praha 14 přebírají veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního projektu a zák. č. 92/1991 Sb. související s převáděným majetkem.

2) V souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR č.j. PRI/7775 ze dne 8. 11. 1993 městské části Praha 9 a Praha 14 zajistí:

Jesle Prosek, Českolipská kategorie B, věcné břemeno: 15 míst (týdenní jesle pro celý obvod)

Jesle Prosek, Českolipská kategorie B, věcné břemeno: 30 míst

Jesle Vysočany, Kovářská kategorie B, věcné břemeno: 45 míst

Jesle Černý Most I, Bojčenkova kategorie B, věcné břemeno: 35 míst

Jesle Černý Most II, Vybíralova kategorie B, věcné břemeno: 70 míst

Jesle Lehovec, Metujská kategorie B, věcné břemeno: 20 míst

Čl.3

Svěřený majetek budou městské části Praha 9 a Praha 14 využívat k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let.

Čl.4

Městské části Praha 9 a Praha 14 mají povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

Čl.5

Městské části Praha 9 a Praha 14 jsou povinny uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

Čl.6

V případě, že městské části Praha 9 a Praha 14 hodlají po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotního zařízení, jsou povinny tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

Čl.7

V případě prodeje zdravotnického zařízení městskými částmi Praha 9 a Praha 14 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v čl. III ve výši aktuální účetní dohody.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 1996.RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy