Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 9. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 12 nadpis zní:

"12) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl.m. Prahy je městské části Praha 12 svěřen tento nemovitý a movitý majetek:"

V čl. 3c, odst. 12 se na konci připojuje tento výčet:

výměra
kat. území parc. číslo (m2) č. pop.
--------------------------------------------------------------------
"Modřany 4359/65 1404 3138
4359/42 3097
Kamýk 884/26 1059 567
884/27 315

movitý majetek v č. pop. 3138 v k. ú. Modřany (jesle v ul. Rakovského) v hodnotě 45 645,- Kč movitý majetek v č. pop. 567 v k. ú. Kamýk (jesle v ul. Smolkova) v hodnotě 122 735,- Kč (vybavení bývalého zdravotnického zařízení Poliklinika Modřany)"

Čl.2

Na městskou část Praha 12 přecházejí dnem účinnosti této vyhlášky spolu s výše uvedeným movitým a nemovitým majetkem veškerá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z předmětu činnosti v oblastech obchodních, občanskoprávních, správních a pracovněprávních. S právem hospodaření se svěřeným majetkem hl.m. Prahy přecházejí na městskou část Praha 12 i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem. Městská část Praha 12 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků. Přechod pohledávek se řídí jinak právní úpravou postoupení pohledávky podle z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha 12 se zavazuje přechod pohledávek bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkům a jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly.

Čl.3

Městská část Praha 12 zajistí v č. pop. 3138 v k. ú. Modřany (ul.Rakovského) zřízení střediska sociální a psychologicko - pedagogické pomoci ohroženým dětem a manželské poradny a v č. pop. 567 v k. ú. Kamýk (ul. Smolkova) zajistí v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR, čj. PRI/1246 ze dne 9. 8. 1994 zachovaání stacionáře pro mentálně, smyslově a tělesně postižené děti v plném rozsahu.

Čl.4

Svěřený majetek bude využíván k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let.

Čl.5

Zdravotnická zařízení jsou povinna na žádost zdravotní pojišťovny, uzavřít s ní smlouvu na poskytování zdravotní péče v rámci své odborné způsobilosti, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Čl.6

Městská část Praha 12 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu.

Čl.7

V případě, že městská část Praha 12 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnických zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději tři roky před ukončením smlouvy.

Čl.8

V případě prodeje výše uvedených zařízení má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu deseti let ve výši aktuální účetní hodnoty.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 9. 1996.
RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy