Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 4. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 41 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------- "Černý Most 999

movitý majetek v č. pop. 999 (vybavení bývalého Sdružení zdravotnického zařízení Černý Most a skladové zásoby) v hodnotě 229 367,15 Kč"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 4. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy