Vyhláška HMP - č. 76/1996 Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 12. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

1) Městským částem se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, k nimž ke dni 23. listopadu 1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na městské části 1), pokud městské části s těmito věcmi ke dni 19. června 1991 hospodařily.

2) Městským částem se dále svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, s nimiž začaly městské části hospodařit po 23. listopadu 1990 způsobem obdobným právu hospodaření, jestliže s nimi takto hospodařily ke dni 19. června 1991.

Čl.2

1) Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob, které vlastnilo hlavní město Praha nebo obce později k hlavnímu městu Praze připojené 2) ke dni 31. 12. 1949, jestliže se ke dni 19. června 1991 nacházely na území městské části.

2) Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy stavby a pozemky tvořící se stavbou jeden funkční celek, které vlastnilo hlavní město Praha nebo obce později k hlavnímu městu Praze připojené 2) ke dni 31. 12. 1949, jestliže ke dni 19. června 1991 příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městskou část přešla funkce zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit nebo zrušovat tyto organizace 3)
Čl.3

Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy obytné domy 4) a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek, jestliže
a) jsou na jejich území a
b) právo hospodaření k nim náleželo ke dni 19. června 1991 organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace.
 
Čl.4

1) Městským částem se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy
a) pořízené městskými částmi z vlastních finančních prostředků
b) nabyté rozhodnutím příslušného ministerstva podle ustanovení zvláštního zákona 5), jestliže k těmto věcem příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace 5) nebo jestliže šlo o věci uvedené ve zvláštním zákoně 6),
c) získané darem přijatým příslušným orgánem městské části,
d) získané dědictvím přijatým příslušným orgánem městské části,
e) které přešly do vlastnictví hlavního města Prahy na základě schváleného privatizačního
projektu, pokud byl tento schválený privatizační projekt zpracován městskou částí, nebo organizací, u níž na městskou část přešla funkce jejího zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tuto organizaci4),
f) které městská část získala smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy 7),
g) které právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí nabyla do vlastnictví hlavního města Prahy 8),
h) které právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí získala smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy 7).

2) Věci uvedené v odstavci 1) pod písmeny a) až e) a g) se městským částem svěřují dnem jejich nabytí do vlastnictví hlavního města Prahy; věci uvedené v odstavci 1) pod písmenem f) a h), se městským částem svěřují dnem účinnosti smlouvy o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy 7).

3) Městské části jsou povinny nejpozději do 14 dnů po nabytí věcí do vlastnictví hlavního
města Prahy a jejich svěření podle odstavce 1) písmeno a), c), d), e), g) oznámit jejich nabytí a svěření hlavnímu městu Praze a předat Magistrátu hlavního města Prahy potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku hlavního města Prahy.
 
Čl.5

K žádosti městské části o svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, která obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky, se hlavní město Praha vyjádří nejpozději do 3 měsíců.
 
Čl.6

Mimo věci svěřené městským částem podle článku 1 až 4 této vyhlášky jsou městským částem dále svěřeny věci z vlastnictví hlavního města Prahy uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.
 
Čl.7

1) Městská část musí oznámit zastupitelstvu hlavního města Prahy záměr rozhodnout o těchto majetkoprávních úkonech
a) převodu pozemků, jejichž výměra přesahuje 1000 m2,
b) převodu staveb, jejichž cena zjištěná dle zvláštního předpisu 9) převyšuje 3 000 000 Kč,
c) přijetí úvěru (půjčky), s výjimkou kontokorentního úvěru (pokud jeho výše nepřevyšuje 1/6 posledního schváleného ročního rozpočtu městské části),
d) nepeněžitých vkladů ve formě nemovitostí do obchodních společností a svazku, jejichž souhrnná cena zjištěná dle zvláštního předpisu 9) převyšuje 3 000 000 Kč,
e) převodu pozemků v nestabilizovaném území 10),
f) převodu veřejně prospěšných staveb včetně pozemků pro veřejně prospěšné stavby,
g) převodu pozemků s objekty veřejné zeleně 11),
h) převodu bytových domů dle zvláštního předpisu 12).

2) Požaduje-li to rada Zastupitelstva hlavního města Prahy, nebo alespoň jedna pětina všech členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, je platnost těchto právních úkonů orgánů
městské části podmíněna souhlasem Zastupitelstva hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města Prahy do 45 dnů od doručení oznámení záměru, které obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky, vyrozumí městskou část, zda platnost právních úkonů městské části bude podmíněna souhlasem Zastupitelstva hlavního města Prahy. Nedodržení stanovených náležitostí oznámení záměru přerušuje běh stanovené lhůty.

3) V případě, že platnost právních úkonů městské části je podmíněna souhlasem
Zastupitelstva hlavního města Prahy, Zastupitelstvo hlavního města Prahy oznámí své rozhodnutí městské části do 10 dnů po svém zasedání.
Čl.8

1) Nové městské části zřízené rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, které byly touto vyhláškou svěřeny městským částem a nacházejí se na území této nové městské části, a práva a závazky s těmito věcmi spojené.

2) Pokud není v rámci vypořádání práv a závazků stanoveno jinak, svěřují se městské části, jejíž hranice byly změněny rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy, věci z vlastnictví hlavního města Prahy, které byly touto vyhláškou svěřeny městským částem a nacházejí se na území této městské části, které se stalo součástí městské části při změně hranic jejího území.

3) Změna svěření majetku nabývá účinnosti ke dni 1.1. následujícího roku poté, kdy došlo ke změně hranic území městské části, pokud není v rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy o vypořádání práv a závazků uvedeno jinak.

4) Zastupitelstva městských částí se mohou dohodnout, že věci svěřené touto vyhláškou jedné z nich se předají té městské části, na jejímž území se nacházejí.
 
Čl.9

Rozhodne-li městská část o majetkoprávních úkonech uvedených v článku 7 odstavci 1) bez předchozího splnění oznamovací povinnosti nebo v rozporu s rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy, svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy mohou být odejmuty. Výši náhrady 13) přitom určí Zastupitelstvo hlavního města Prahy.
 
Čl.10

1) Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy lze městským částem odejmout z celoměstských zájmů.

2) O odnětí oprávnění hospodařit se svěřenou věcí městské části podle odstavce 1)
rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

3) Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy lze městským částem odejmout pouze za náhradu 13). Náhrada se poskytuje v penězích, pokud Zastupitelstvo hlavního města Prahy nestanoví jinak. Výše náhrady se určí dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, určí se ceny podle zvláštního předpisu 14).
 
Čl.11

Nad rozsah stanovený zákonem ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, se městské části podílejí na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy tím, že jsou povinny po nabytí vlastnictví hlavního města Prahy k nemovitým věcem podle zákona 15) podat návrh příslušnému katastrálnímu úřadu na zápis do katastru nemovitostí 16), pokud jim tyto nemovité věci byly svěřeny.
 
Čl.12

1) Městské části jsou povinny evidovat věci hlavního města Prahy, které jim byly svěřeny. Podle zvláštního předpisu 17) a hlavním městem Prahou přijatých pravidel pro inventarizaci majetku a závazků, jsou městské části povinny svěřené věci inventarizovat. V časovém plánu přijatém hlavním městem Prahou předávají městské části hlavnímu městu Praze stanovené doklady o provedené inventarizaci majetku a závazků.

2) Městské části metodicky řídí a zabezpečují inventarizaci majetku a závazků, s kterým hospodaří právnické osoby městskou částí zřízené nebo založené 18).
 
Čl.13

Ustanovení čl. 4, odst. 1), písm. b) se nevztahuje na nemovité věci na území Pražské památkové rezervace nabyté do vlastnictví hlavního města Prahy ke dni účinnosti tohoto statutu.

Čl.14

Zrušují se:

1. Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl.m. Prahy ve znění

vyhlášky hlavního města Prahy č. 22/1991 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1992 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1992 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahyč. 16/1992 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1993 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1993 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1993 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1993 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1993 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 42/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 43/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 27/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 29/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 42/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 43/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 22/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 27/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 29/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1996 Sb. hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 37/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 42/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 43/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 45/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 48/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 51/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 52/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 53/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 54/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 56/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 57/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 60/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 61/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 62/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 63/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 64/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 65/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 66/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 67/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 68/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 69/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 72/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 73/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 74/1996 Sb. hl.m. Prahy,
a vyhlášky hlavního města Prahy č. 75/1996 Sb. hl.m. Prahy.

2. Čl. 9 Statutu hlavního města Prahy - VII. část č. 11/1992 Sb. hl.m. Prahy ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1993 Sb. hl. m. Prahy.
 
Čl.15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 1997.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
Odkazy:
1) § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
2) § 19 odst. 1 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze a § 1 zákona ČNR č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy
3) § 36 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
4) § 59 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
5) § 5 a § 6 zákona ČNR č. 172/1991, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
6) § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
7) Čl. 2 odst. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s
majetkem hlavního města Prahy
8) Čl. 2 odst. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s
majetkem hlavního města Prahy
9) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů ve znění pozdějších předpisů
10) Čl. 3 odst. 2 a 4 vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
11) Čl. 3 odst. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s
majetkem hlavního města Prahy
12) Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/6 ze dne 17.12.1992 ve znění změn a doplňků schválených usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 26/16 ze dne 29.4.1993, č. 41/15 ze dne 23.6.1994, č. 42/7 ze dne 8.9.1994, č. 45/11 ze dne 3.11.1994, č. 8/14 ze dne 22.6.1995 a č. 17/8 ze dne 25.4.1996
13) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
14) Vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
15) Zákon ČNR č. 172/1991, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
16) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
17) § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
18) Čl. 5 odst. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s
majetkem hlavního města Prahy
Příloha č.1

Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 6 této vyhlášky

Příloha č. 1 - MČ Praha 1-5

Příloha č. 1 - MČ Praha 5 - 10

Příloha č. 1 - MČ Praha 11 - 13

Příloha č. 1 - MČ Kunratice, Libuš, Šeberov, Újezd u Průhonic, Lipence, Slivenec, Zbraslav, Radotín, Zličín, Velká Chuchle, Lochkov, Řeporyje

Příloha č. 1 - MČ Suchdol, Nebušice, Řepy, Lysolaje, Přední Kopanina, Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice, Běchovice, Čakovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Praha 14

Příloha č. 1 - MČ Letňany, Satalice, Újezd nad Lesy, Vinoř, Dolní Měcholupy, Praha 15, Petrovice, Štěrboholy, Benice, Dubeč, Kolovraty, Královice, Křeslice, Uhříněves, Nedvězí, Troja


Příloha č. 2

P o d m í n k y
pro oznámení záměru nakládání se svěřenými věcmi ve vlastnictví hlavního města Prahy městskou částí


Čl. 7 odst. 1) písm. a) této vyhlášky - převod pozemků, jejichž výměra přesahuje 1000 m2

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy (v případě nezastavěných pozemků)


6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza

Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy :
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuČl. 7 odst. 1) písm. b) této vyhlášky - převod staveb, jejichž cena zjištěná dle zvláštního
předpisu převyšuje 3 000 000 Kč

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam staveb tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí staveb do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na stavby tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- odboru bytovému MHMP pouze v případě převodu bytových domů

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy:
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. 7 odst. 1) písm. c) této vyhlášky - přijetí úvěru (půjčky) s výjimkou kontokorentního úvěru, pokud jeho výše nepřevyšuje 1/6 posledního schváleného ročního rozpočtu městské části pro daný rok)

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části, podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Bankovní ústav poskytující úvěr

4. Výše úvěru

5. Poslední schválený roční rozpočet městské části pro daný rok

6. Základní podmínky úvěrové smlouvy (výše úrokové sazby, platební kalendář, sankce, seznam zastavovaných nemovitostí včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

7. Použití úvěrových prostředků včetně ekonomického rozboru


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění
Čl. 7 odst. 1) písm. d) této vyhlášky - nepeněžitých vkladů ve formě nemovitostí do obchodních společností a svazku , jejichž souhrnná cena zjištěná dle zvláštního předpisu převyšuje 3 000 000 Kč

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam nemovitostí tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti tvořící předmět záměru nebyl
uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP

6. Název nebo jméno obchodní společnosti (svazku), předmět její činnosti a způsob jejího
výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. 7 odst. 1) písm. e) této vyhlášky - převod pozemků v nestabilizovaném území

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy (v případě nezastavěných pozemků)

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza

Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku


Čl. 7 odst. 1) písm. f) této vyhlášky - převod veřejně prospěšných staveb


1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam staveb tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí staveb do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na stavby tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. 7 odst. 1) písm. g) této vyhlášky - převod pozemků s objekty veřejné zeleně

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků a objektů veřejné zeleně tvořících předmět záměru včetně jejich finačního
ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků a objektů veřejné zeleně do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich
svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku
MHMP


Odkazy:
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuČl. 7 odst. 1) písm. h) této vyhlášky - převod bytových domů dle zvláštního předpisu

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam bytových domů a pozemků tvořících s nimi jeden funkční celek, které jsou
předmětem záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle
zvláštního předpisu 1), s uvedením počtu bytových jednotek a úkrytů civilní ochrany

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, parcelní číslo, výměra, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí nemovitostí do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti tvořící předmět záměru nebyl
uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru obrany MHMP
- odboru bytovému MHMP

6. Název nebo jméno nabyvatele

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuPříloha č.3

Podmínky

pro žádost o svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
dle čl. 5 této vyhlášky

1. Žádost městské části podepsaná starostou nebo jeho zástupcem

2. Usnesení příslušného orgánu městské části o rozhodnutí k podání žádosti vybavené podpisy dle zvláštního předpisu 1)

3. Seznam požadovaných věcí z vlastnictví hlavního města Prahy ke svěření (základní identifikační údaje - katastrální území, parc.č., č.pop., atd.)

4. Záměr, jak bude konkrétně se svěřenými věcmi z vlastnictví hlavního města Prahy dále naloženo, včetně podrobného ekonomického rozboru žádosti (ekonomické přínosy, životní prostředí atp.)

5. Doklady: výpis z Pozemkové knihy a Katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy s vyznačenými názvy ulic, geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem, atp.Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


1) § 52 odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů