Vyhláška HMP - č. 67/1996 Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 10. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 6 se na konci připojuje tento výčet:

"movitý majetek v č.pop. 250 v k.ú. Střešovice (vybavení bývalého Filmového podniku hl. m. Prahy) v zůstatkové ceně 58.000,-Kč"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 12. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy