Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo vydat podle ustanovení § 16, odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Oprávnění městské části Praha 1 hospodařit se svěřeným nemovitým majetkem, domem čp. 85 a pozemkem parc. č. 67, k. ú. Staré Město, se odnímá na základě čl. 5, odst. 1, písm. b) Statutu hlavního města Prahy - II. části.

Čl.2

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem podle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 1 poskytne náhrada, spočívající ve svěření jiného domu a pozemku na území městské části Praha 1 ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Čl.3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 4. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy