Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 9. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 47 se na konci připojuje tento výčet:

výměra
kat. území parc. číslo (m2) č. pop.
--------------------------------------------------------------------
"Hostivař 1223 43
1224/1 3766"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 9. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy