Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů do 10.6.1997Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 30. 4. 1996 podle § 24, odst. 1 a § 45 písmeno l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto :

V příloze č. 3 se doplňuje :

Praha 9 - Vysočany, č. parc. 1010, 1992/1, 1992/2, výstavba ČSPH všeobecně smíšené (SV)
Praha 8 - Karlín, č. parc. 889/10, 889/13, 889/2 smíšené městského jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
parkově upravené plochy (PP)
Praha - Horní Počernice
série změn
zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
veřejné vybavení (VV)
všeobecně obytné(OV) smíšené malých sídel (SMS)
čistě obytné (OC) obytné malých sídel (OMS)
všeobecně smíšené (SV)
liniová maloplošná zeleň (NM)
sady a zahrady (PS)
zahradnictví (PZ)
louky (NL)
ostatní zvláštní (ZO)
parkově upravené plochy (PP)
Praha 15 - Uhříněves, č. parc. 1653/3, 1653/2- výstavba RD čistě obytné (OC)
Praha 15 - Petrovice, č. parc. 84/1, 84/2 - výstavba RD čistě obytné (OC)
Praha - Kolovraty, č. parc.84 k.ú. Lipany- výstavba RD čistě obytné (OC)
Praha Štěrboholy, č. parc. 208/2 výstavba RD čistě obytné (OC)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
Praha 4 , č. parc. 558 k.ú. Michle mezi ul. Vokáčova, Kvestorská, Hanusova výstavba kanc. budovy všeobecně smíšené (SV) parky a parkově upravené plochy (PP)
Praha Kunratice - soubor změn všeob. smíšené (SV) obytné malých sídel (OMS)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
ostatní zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
Praha 4, Pankrác, stabilizace býv. ČKD Polovodiče smíšené městského jádra(SMJ)Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 5. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy