od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 6. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy, se doplňuje takto:

1. Za čl. 4 se vkládá nový čl. 4a, který zní:

"Čl. 4a

1) Městské části Praha 1 - 10 vykonávají pro svůj územní obvod úkoly přenesené působnosti náležející podle zákona hlavnímu městu Praze, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto Statutu.

2) Městská část Praha 4 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha 11, Praha 12, Praha - Újezd, Praha - Šeberov, Praha - Libuš, Praha - Kunratice.

3) Městská část Praha 5 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha 13, Praha - Slivenec, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle, Praha - Radotín, Praha- Zbraslav, Praha - Lipence, Praha - Řeporyje, Praha - Zličín.

4) Městská část Praha 6 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha - Řepy, Praha - Nebušice, Praha - Lysolaje, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol.

5) Městská část Praha 7 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městskou část Praha - Troja.

6) Městská část Praha 8 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha - Ďáblice, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry.

7) Městská část Praha 9 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha 14, Praha - Letňany, Praha - Čakovice, Praha - Kbely, Praha - Vinoř, Praha - Satalice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Horní Počernice, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Běchovice.

8) Městská část Praha 10 vykonává úkoly podle odstavce 1 i pro městské části Praha 15, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice, Praha - Uhříněves, Praha - Dubeč, Praha - Kralovice, Praha - Nedvězí, Praha - Kolovraty, Praha - Benice, Praha - Křeslice."

2. Za přílohu č. 3c se připojuje nová příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4
Úkoly přenesené působnosti náležející podle zákona hlavnímu městu Praze, které vykonávají městské části uvedené v čl. 4a

pol
Úsek státní správy
předpis
§
předmět působnosti
1. vnitřní věci zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 336 odst.2 projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným
2. vnitřní věci zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
337 věta první
bezodkladné sdělování soudu, že odsouzený nesplnil povinnost dostavit se na obvodní úřad do 14 dnů od doručení výzvy k projednání podmínek výkonu trestu nebo bez závažného důvodu neprovádí určené práce
3. vnitřní věci zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 337 věta druhá bezodkladné sdělování soudu, kdy odsouzený vykonal uložený trest obecně prospěšných prací
4. vnitřní věci zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 338 odst.2 soustřeďování požadavků městských částí na provedení obecně prospěšných prací ve svém obvodu a jejich předávání obvodnímu soudu
5. vnitřní věci zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 340b odst. 1 podávání návrhů na přeměnu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody obvodnímu soudu


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1996.RNDr. Jan Koukal, CSc. , v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl.m. Prahy