Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 4. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 4 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------- "Krč 340 351 353 363 368 469"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 5. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy