Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 6. 6. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 8 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc.číslo (m2) -------------------------------------------- "Bohnice 585/2 253 585/3 235 585/4 241 585/5 235 585/6 248 585/7 249 585/8 235 585/9 250 Čimice 37/3 260
37/4 261 37/5 261 37/6 260 37/7 238 37/8 241 Kobylisy 2364/33 223 2364/34 198 2364/35 175 2364/36 180 2364/43 224 2364/44 221 2364/45 225 2364/46 222 2364/47 222
2364/48 225 2364/49 221 2364/50 222 2364/51 146 2405 275 958/32 270 958/33 269 958/39 268 958/40 268 958/41 268 958/43 268
958/44 267 958/45 268 958/46 267 958/50 268 958/51 269 958/52 269 2364/4 145 2364/5 200 2364/6 208 2364/7 212 2364/8 213 2364/9 213 2364/32 303 2364/141 1365 2364/142 456 2406 275 2407 280 2408 270 2409 270 2410 270 2423 272 2424 276 2443 262 2444 268 2446 265 2447 269 2448 268 2449 265 2450 269 2451 265 2452 262 2453 272 2481/5 273 2481/9 270 2481/10 263
2481/11 270"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. 6. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy