Vyhláška HMP - č. 21/1996

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 4. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 1 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc.č. (m2) č.pop. ------------------------------------------------------------------------------ "Nové Město 823 472 1987 822 1446 116 2060 1247 700 66 781 938 135 1506 1283 56 914 917"Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 4. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy